• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh


 

Quyết định 2331/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2331/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thng hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
-
CVP, các PCVP và các CV;
- Cổng TTĐT, các Trung tâm;

- Lưu: VT, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 2331/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Quy định rõ cách thức quản lý các văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo một phương pháp thống nhất, khoa học nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý điều hành công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

II. PHẠM VI ÁP DNG

Quy trình này áp dụng đối với việc quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Quản lý văn bản đến và đi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Bước

Người thực hiện

Trình t thực hiện

Thời gian

1

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản điện tử đến trong hệ thống phần mm quản lý văn bản và điều hành.

- Đăng ký văn bản điện tử đến. Khi nhận được văn bản điện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 2 giờ (theo giờ hành chính).

- Đối với văn bản đến bằng giấy: Văn thư thực hiện kiểm tra địa chỉ, phân loại sơ bộ, đóng dấu “Đến” và đối chiếu văn bản điện tử đến trên hệ thống:

+ Trường hợp văn bản đin tử đến đã được tiếp nhận và xử lý. Văn thư ghi số đến và ngày đến trên văn bản giấy như số đến và ngày đến của văn bản điện tử đến và chuyn cho đơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) đã nhận văn bản chuyn qua mạng.

+ Trường hợp không có văn bản điện tử đến trên hệ thống: Văn thư ghi số đến, ngày đến, số hóa văn bản đến và thực hiện đăng ký văn bản điện tử đến.

- Chuyển văn bản điện tử cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là Chánh Văn phòng).

Thường xuyên

2

Chánh Văn phòng

- Cho ý kiến chỉ đạo xử lý văn bản trên phần mềm. Đối với văn bản đến liên quan đến nhiu bộ phận hoặc nhiều cá nhân thì cn ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải quyết của mi bộ phận, cá nhân.

- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên môn

Sáng: 8h; 10h

Chiều: 14h; 16h

3

Công chức, viên chức chuyên môn

- Nghiên cứu, thu thập thông tin đgiải quyết văn bản.

- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời gửi Lãnh đạo Văn phòng phụ trách để biết, theo dõi.

Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh đạo trên Phiếu xử lý văn bản đến: Công chức, viên chức chuyên môn in Phiếu xử lý văn bản đến kèm theo văn bản đến bằng giấy.

- Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh, dự thảo ni dung văn bản, trao đổi, lấy ý kiến đóng góp (nếu cn), tiếp thu và hoàn thành dự thảo văn bản.

- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội dung.

- Chuyển Lãnh đạo Văn phòng xem xét về nội dung, kiểm tra ththức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình ký.

Theo thời gian quy định

4

Lãnh đạo Văn phòng

- Đối với văn bản trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành: Lãnh đạo Văn phòng xem xét về ni dung, kiểm tra lần cuối về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản điện tử (xác thực bằng chữ ký số) và chuyển lại cho công chức, viên chức làm thủ tục trình ký văn bản.

- Đối với văn bản ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng xác thực bng chữ ký số ban hành văn bản; chuyn lại cho công chức, viên chức và chuyn cho bộ phận Văn thư.

Hàng ngày

5

Công chức, viên chức chuyên môn

- Sau khi văn bản điện tử đã được xác thực chữ ký số đy đủ, công chức, viên chức chuyên môn in văn bản giy.

- Thực hiện ký nháy và trình văn bản giấy cho Lãnh đạo UBND tỉnh ký hoặc Lãnh đạo Văn phòng ký thừa lệnh.

Hàng ngày

 

6

Lãnh đo UBND tỉnh/Lãnh đạo Văn phòng

- Xem xét ký bản giấy đ phát hành;

- Đối với Lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện xác thực ký số trên văn bản điện tử (trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền).

Hàng ngày

7

Công chức, viên chức chuyên môn

- Chuyn bản giấy văn bản đi cho Văn thư để làm thủ tục phát hành.

Hàng ngày

8

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản đi bng giấy.

- Vào sổ văn bản đi: Ghi số, ngày, tháng và xác thực chữ ký số của cơ quan vào văn bản điện tử.

- Ghi số và ngày, tháng vào văn bản giấy, nhân bản theo quy định và đóng du cơ quan vào văn bản giấy.

- Lưu 01 bản gốc văn bản đi bằng giấy theo quy định, chuyển 01 bản chính cho công chức, viên chức lưu trong hồ sơ theo dõi, giải quyết công việc.

- Phát hành văn bản đi:

+ Đối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo hình thức văn bản điện tử: Văn thư phát hành văn bản điện tử.

+ Đối với các loại văn bản phát hành theo hình thức văn bản điện tử và đồng thời gửi kèm văn bản giấy: Văn thư phát hành văn bản điện tử đng thời làm thủ tục phát hành, chuyển phát văn bản đi bng giấy.

Hàng ngày

Ghi chú:

- Đối với văn bản đến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (đối với ngày làm việc), sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản hỏa tốc).

- Đi với văn bản chuyn phát hành sau 16 giờ hàng ngày i với ngày làm việc), sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và đối với sáng thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tốc. Văn bản chuyển phát hành bình thường vào ngày thứ Bảy sẽ được tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp.

2. Quản lý văn bản đến và đi thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2331/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 18/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2331/QĐ-UBND

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401168