• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2332/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM Đ
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ, THÀNH PHỐ BẢO LỘC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 308/BC-KHĐT ngày 17/10/2016 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án xây dựng Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc.

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Bảo Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại thành phố Bảo Lộc; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển hệ thống Trường THCS theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

- Xây dựng khối 08 phòng học theo thiết kế mẫu.

- Xây dựng khối 06 phòng chuyên môn với kích thước phòng 7,2m x 10,8m, hành lang rộng 2,1m; xây dựng cầu nối.

- Xây dựng nhà để xe giáo viên với kích thước 3,8m x 13,2m; nhà để xe học sinh với kích thước 3,8m x 21,2m.

- Xây dựng sân bê tông với diện tích 990m2; sân lát gạch với diện tích 420m2.

- San gạt mặt bằng với diện tích 5.200m2.

5. Địa điểm xây dựng: phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc.

6. Tổng mức đầu tư: 10.480 triệu đồng (mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: năm 2017 - 2019.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CH TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2332/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2332/QĐ-UBND

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327709