• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2335/QĐ-HĐQLQ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2335/QĐ-HĐQLQ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
QUỸ PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/QĐ-HĐQLQ

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đc Quỹ, Ban kim soát Quỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Ngọc Liêm

 

QUY CH

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2335/QĐ-HĐQLQ ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Hội đồng khoa học và công nghệ) do Hội đồng quản lý Quỹ thành lập để tư vấn, đánh giá, xét chọn, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chức năng của Quỹ. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về ý kiến tư vấn cho Quỹ.

Điều 2. Thành phần của Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Hội đồng khoa học và công nghệ có 07 thành viên, do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ. Gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 ủy viên phản biện, thư ký và các ủy viên khác.

2. Thành viên của Hội đồng là các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn cao về khoa học và công nghệ, tài chính và có kinh nghiệm phù hp.

3. Các đối tượng sau không được tham gia thành viên Hội đồng:

a) Người thuộc tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cho vay, tài trợ, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay;

b) Người đang bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

c) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ, của thành viên thực hiện dự án;

d) Người có bằng chứng xung đột lợi ích với tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Tư vấn đánh giá, xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho vay, tài trợ, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay;

2. Tư vấn đánh giá kết quả nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ;

3. Tư vấn xác định hướng nghiên cứu và các vấn đề liên quan khác.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Điều hành Hội đồng hoạt động theo đúng quy định;

2. Chủ trì các phiên họp của Hội đồng;

3. y quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn thuộc thm quyền.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, độc lập, trung thực, khách quan và khoa học của hoạt động tư vấn;

2. Chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình;

3. Giữ bí mật các thông tin trong quá trình hoạt động tư vấn, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác;

4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Chương III

CH ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Hội đồng khoa học và công nghệ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành. Thành viên Hội đồng thảo luận công khai về nội dung tư vấn. Ý kiến của các thành viên Hội đồng và kiến nghị của Hội đồng được lập thành văn bản;

2. Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập và họp theo từng nhiệm vụ cụ th. Phiên họp hợp lệ của Hội đồng khoa học và công nghệ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, có các ủy viên phản biện và thư ký.

Điều 7. Hoạt động xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho vay, tài trợ, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay

1. Thẩm định hồ sơ:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét theo các nội dung trong Phiếu thm định; gửi Phiếu thẩm định đến Cơ quan điều hành Quỹ trước cuộc họp ít nhất 01 ngày làm việc.

- Tại cuộc họp, Hội đồng khoa học và công nghệ xem xét các ý kiến và thảo luận để thống nhất đánh giá nhiệm vụ đề xuất. Nhiệm vụ được 3/4 số thành viên tham dự đề nghị cho vay, tài trợ, hỗ trợ, bảo lãnh vốn sẽ được thẩm định thực tế.

2. Thẩm định thực tế:

Hội đồng khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổ chức thẩm định thực tế các nội dung theo quy định.

3. Tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt:

Trường hợp kết quả thẩm định thực tế có sai lệch so với kết quả thẩm định hồ sơ, không đảm bảo các điều kiện theo quy định của Quỹ, làm ảnh hưởng đến tính khả thi của nhiệm vụ, Hội đồng khoa học và công nghệ tiến hành họp, thảo luận và đưa ra ý kiến thống nhất, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

4. Trình tự, nội dung phiên họp của Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ cho vay, tài trợ, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay:

a) y viên thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng và tóm tắt các yêu cầu đối với Hội đồng;

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì hoặc nếu vắng mặt Chủ tịch Hội đồng ủy quyền bng văn bản cho Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp;

c) Các thành viên Hội đồng thảo luận theo các nội dung được yêu cầu tư vấn, thẩm định, xét chọn; đánh giá hồ sơ đề xuất và bỏ Phiếu đánh giá đề xuất theo quy định;

Đxuất được "đồng ý" cho vay, tài trợ, hỗ trợ hoặc bảo lãnh vốn vay khi tất cả các nội dung trong Phiếu đánh giá được đánh giá "đạt yêu cầu" và đề nghị "không đồng ý" khi một trong các nội dung được đánh giá "không đạt yêu cầu".

d) Thư ký kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng và công bố công khai kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng;

đ) Đối với đề xuất được đề nghị "không đồng ý" Hội đồng thống nhất ý kiến đánh giá về lý do không đồng ý;

e) y viên thư ký lập biên bản làm việc của Hội đồng theo mẫu quy định.

Điều 8. Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cho vay, tài trợ, hỗ trợ hoặc bảo lãnh vốn vay của Quỹ

1. Tài liệu đánh giá, nghiệm thu được gửi đến các thành viên Hội đồng trước phiên họp ít nhất 07 ngày làm việc. Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng.

2. Trình tự làm việc của Hội đồng

a) Thư ký công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần, đại biu tham dự và nêu những nội dung, yêu cầu chủ yếu đối với việc đánh giá, nghiệm thu;

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì hoặc nếu vắng mặt Chủ tịch Hội đồng ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp;

c) Chủ trì thông qua nội dung làm việc của Hội đồng;

d) Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về sản phẩm và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Các thành viên Hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ về kết quả và các vấn đề liên quan. Chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân có liên quan trả lời các câu hỏi của Hội đồng (nếu có) và ngừng tham dự phiên họp của Hội đồng;

e) Các ủy viên phản biện đọc nhận xét đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ; thư ký đọc phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có); các thành viên Hội đồng nêu ý kiến trao đổi về kết quả nhiệm vụ;

g) Các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại nhiệm vụ theo mẫu quy định; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả;

h) Chủ trì phiên họp kết luận đánh giá của Hội đồng. Nếu Hội đồng xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung đã thực hiện theo Hợp đồng để Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản;

i) Đại diện các cơ quan phát biểu ý kiến (nếu có);

k) Thư ký lập biên bản làm việc của Hội đồng theo mẫu quy định, gửi Cơ quan điều hành Quỹ tổng hp, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, công nhận kết quả.

3. Ý kiến kết luận của Hội đồng được Cơ quan điều hành Quỹ gửi cho Tổ chức chủ trì trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Phương thức đánh giá thực hiện theo Điều 33 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 9. Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác đnh hướng nghiên cứu và các vấn đề liên quan khác

Hội đồng thực hiện theo quy định tại quyết định thành lập Hội đồng đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Điều 10. Kinh phí hoạt động và định mức chi

1. Hội đồng khoa học và công nghệ áp dụng các định mức chi theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng;

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ được tính vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ.

Điều 11. Mối quan hệ công tác của Hội đồng khoa học và công nghệ

1. Đối với Hội đồng quản lý Qu:

- Hội đồng khoa học và công nghệ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản lý Quỹ về tổ chức và hoạt động;

- Hội đồng khoa học và công nghệ báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ việc thực hiện và kết quả tư vấn nhiệm vụ được giao.

2. Đối với Cơ quan điều hành Quỹ:

- Yêu cầu Cơ quan điều hành Quỹ chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện tổ chức cuộc họp của Hội đồng khoa học và công nghệ;

- Phối hợp với Cơ quan điều hành Quỹ cử cán bộ của Quỹ làm thư ký Hội đồng; xếp lịch và ban hành giấy mời họp Hội đồng.

3. Đối với các sở, ban, ngành và địa phương:

- Hội đồng khoa học và công nghệ phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hp, Hội đồng khoa học và công nghệ góp ý cho Cơ quan điều hành Quỹ tổng hp, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2335/QĐ-HĐQLQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2335/QĐ-HĐQLQ

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327559