• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 234/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2005/QĐ-UBND về thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 234/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2005/QĐ-UB NGÀY 06/4/2005 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 28/2008/QH12 ngày 12/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 321/2010/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 97/TTr-SNV ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2005/QĐ-UBND ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, thuộc hệ thống Thanh tra Giao thông vận tải, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức khác.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Các Đội thanh tra hoạt động theo lĩnh vực chuyên ngành hoặc địa bàn (thuộc Thanh tra Sở) gồm:

+ Đội Thanh tra hành chính: Phụ trách công tác thanh tra hành chính, xử lý, tổng hợp, văn phòng, kế toán tài chính;

+ Đội Thanh tra giao thông số 1;

+ Đội Thanh tra giao thông số 2;

+ Đội Thanh tra giao thông số 3.

2. Biên chế hành chính của Thanh tra Sở được xác định theo Đề án vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở, nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật.

3. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị:

Thanh tra Sở được đầu tư, trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật và từng bước tăng cường, bổ sung, hoàn thiện theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 234/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 234/2014/QĐ-UBND

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241296