• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 của Trường cao đẳng nghề Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Quyết định 2341/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG CAO ĐNG NGHỀ ĐÀ LẠT.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ văn bản số 4999/BC-BKHĐT ngày 27/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B, nhóm C;

Căn cứ văn bản số 294/HĐND ngày 23/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 của Trường cao đẳng nghề Đà Lạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 340/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 24/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 của Trường cao đng nghề Đà Lạt; cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 của Trường cao đẳng nghề Đà Lạt.

2. Địa điểm xây dựng: phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đng.

5. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Lê Đỗ Phương Khanh.

6. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư thiết bị, phần mềm mô phỏng hóa chương trình đào tạo các nghề trọng đim cấp độ quốc tế, Asian và quốc gia cho Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt nhằm đạt trường nghề chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chí tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Đầu tư thiết bị dạy nghề:

- Nghề Công nghệ sinh học gồm 161 danh mục trang thiết bị.

- Nghề Điện công nghiệp gồm 15 danh mục thiết bị.

- Nghề Công nghệ ô tô gồm 131 danh mục thiết bị.

- Nghề Công nghệ thông tin gồm 15 danh mục thiết bị.

- Nghề Quản trị nhà hàng, quản trị lễ tân gồm 167 danh mục thiết bị.

(Chi tiết danh mục các thiết bị theo Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm văn bản số 340/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 24/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

b) Đầu tư thiết bị và phần mềm mô phỏng hóa lý thuyết và thực hành ảo nghCông nghệ ô tô:

- Thiết bị phòng học mô phỏng hóa lý thuyết và thực hành ảo nghề Công nghệ ô tô gồm 25 danh mục thiết bị.

- Phần mềm mô phỏng hóa lý thuyết và thực hành ảo nghề Công nghệ ô tô hoạt động trên nền Web hoặc Winform.

(Chi tiết danh mục các thiết bị theo Phụ lục 6 đính kèm văn bản số 340/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 24/10/2016 của Sở kế hoạch và Đầu tư)

c) Nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo của trường hoạt động trên mạng nội bộ, mạng riêng ảo, cổng thông tin điện tử.

(Chi tiết danh mục các thiết bị theo Phụ lục 7 đính kèm văn bản số 340/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 24/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

8. Tổng mức đầu tư: 58.500 triệu đồng (năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị và phần mềm: 57.800 triệu đồng;

- Chi phí khác (QLDA, tư vấn, chi phí khác và dự phòng): 700 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động).

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2017 - 2020.

12. Phương thức tổ chức đầu tư: theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thm quyền phê duyệt.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung dự án được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b/c)
- Bộ Tài chính; (b/c)
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2341/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 27/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2341/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328608