• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế


 

Quyết định 2352/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 2352/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ GIỮA TRUNG TÂM Y TẾ, TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CẤP HUYỆN VỚI PHÒNG Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1639/SYT-TCCB ngày 14 tháng 7 năm 2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1658/SNV-TCBC ngày 03 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giữa Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện với Phòng Y tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ GIỮA TRUNG TÂM Y TẾ, TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH CẤP HUYỆN VỚI PHÒNG Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; mối quan hệ phối hợp công tác giữa Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện với Trung tâm Y tế (TTYT) và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (TTDS-KHHGĐ) huyện, thị xã, thành phố thuộc Sở Y tế (sau đây gọi chung là TTYT và TTDS-KHHGĐ tuyến huyện).

Điều 2. Trung tâm Y tế tuyến huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các trung tâm thuộc hệ dự phòng, các trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh và sự chỉ đạo tuyến của bệnh viện đa khoa và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh.

Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện chức năng của cơ sở khám chữa bệnh và chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống các bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn.

Điều 3. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục của các trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của UBND cấp huyện.

Điều 4. Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn quản lý.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp làm việc

1. Mọi hoạt động phối hợp làm việc giữa các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về chuyên ngành và quản lý theo địa phương, đảm bảo sự quản lý thống nhất sự nghiệp y tế trên toàn tỉnh và thực hiện phân cấp hợp lý để quản lý công tác y tế có chất lượng và hiệu quả.

2. Quy chế này quy định quy trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với UBND cấp huyện; giữa Phòng Y tế với TTYT, TTDS-KHHGĐ tuyến huyện trong một số lĩnh vực về công tác y tế trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đối với các hoạt động khác, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Chương II

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 6. Công tác xây dựng kế hoạch

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện để xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân cấp của Bộ Y tế.

2. Căn cứ kế hoạch chung của tỉnh đã được phê duyệt, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Y tế xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về lĩnh vực y tế được UBND tỉnh giao cho địa phương.

3. Sở Y tế chỉ đạo TTYT, TTDS-KHHGĐ tuyến huyện thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã giao.

4. Khi thay đổi về các nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Y tế và UBND cấp huyện phải trao đổi thống nhất trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Điều 8. Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai, thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ, UBND tỉnh.

3. Đối với các nguồn kinh phí do UBND cấp huyện hỗ trợ để thực hiện các chương trình y tế quốc gia, UBND cấp huyện giao cho Phòng Y tế quản lý và phối hợp với kinh phí của chương trình y tế quốc gia Trung ương triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng (y - dược học hiện đại và y - dược học cổ truyền)

1. Sở Y tế và UBND cấp huyện phối hợp quản lý chỉ đạo các đơn vị y tế và Phòng Y tế triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

2. Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng (y - dược học hiện đại và y - dược học cổ truyền) trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp quy định.

Điều 10. Công tác bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi

1. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và UBND cấp huyện giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai việc phân bổ, kiểm tra, giám sát các nguồn kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

2. UBND cấp huyện phối hợp với Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát công tác bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Điều 11. Công tác thi đua, khen thưởng

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thống nhất trong toàn ngành phù hợp với những quy định hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Sở Y tế trong công tác thi đua khen thưởng.

Điều 12. Chế độ hội họp

Định kỳ, Sở Y tế tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết công tác năm của toàn ngành với sự tham gia của UBND cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở.

Chương III

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA PHÒNG Y TẾ VỚI TRUNG TÂM Y TẾ, TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TUYẾN HUYỆN

Điều 13. Công tác xây dựng kế hoạch

1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTYT và TTDS-KHHGĐ tuyến huyện xây dựng kế hoạch cho sự nghiệp y tế trên địa bàn, phối hợp với TTYT, TTDS-KHHGĐ tuyến huyện để giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

2. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, Giám đốc TTYT, TTDS-KHHGĐ tuyến huyện và Trưởng Phòng Y tế tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt và đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 14. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTDS-KHHGĐ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTYT, TTDS-KHHGĐ tuyến huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện các chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Công tác y tế dự phòng

1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTYT tuyến huyện để xây dựng kế hoạch phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích và thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện để trình UBND cấp huyện phê duyệt. Trong đó, TTYT tuyến huyện tổ chức triển khai việc thực hiện các hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTYT tuyến huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện các chương trình y tế, phòng, chống dịch bệnh.

2. Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức quản lý và phối hợp với Phòng Y tế triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

Điều 16. Công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng (y - dược học hiện đại và y - dược học cổ truyền)

1. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTYT cấp huyện tham mưu cho UBND cấp huyện và Sở Y tế về quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn huyện; tham gia thẩm định và quản lý các dịch vụ hành nghề y tế tư nhân được phân cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng (y - dược học hiện đại và y - dược học cổ truyền) trên địa bàn huyện theo quy định của Bộ Y tế thông qua bệnh viện đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Điều 17. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Phòng Y tế tham mưu cho UBND cấp huyện cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm.

2. Trung tâm Y tế tuyến huyện chủ động phối hợp với Phòng Y tế tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Điều 18. Công tác báo cáo, thống kê

1. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế tuyến huyện có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Phòng Y tế và Sở Y tế theo quy định.

2. Phòng Y tế có trách nhiệm thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Sở Y tế, UBND cấp huyện theo quy định.

3. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với TTDS-KHHGĐ, TTYT tuyến huyện tổ chức giao ban lãnh đạo giữa 03 cơ quan, đơn vị định kỳ hàng quý.

Điều 19. Quan hệ công tác

1. Phòng Y tế có mối quan hệ phối hợp công tác đối với các phòng thuộc Sở Y tế và các đơn vị tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

2. Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện có mối quan hệ phối hợp và triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện; phối hợp công tác đối với các UBND xã, phường, thị trấn và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20.

1. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc phối hợp công tác theo Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND cấp huyện và Sở Y tế để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2352/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2352/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331129