• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 2364/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh và điều kiện bổ nhiệm đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 2364/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2364/2013/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁC PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số: 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số: 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 437/TTr-STP ngày 05 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh và điều kiện bổ nhiệm đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 2093/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÁC PHÒNG TƯ PHÁP CẤP HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2364/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định tiêu chuẩn chức danh và điều kiện bổ nhiệm đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tư pháp cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối với chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Công chứng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp ngoài việc áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này còn phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Tiêu chuẩn chức danh và điều kiện bổ nhiệm các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng đối với các trường hợp khi xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc trình Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo thẩm quyền.

Điều 2. Tiêu chuẩn chức danh

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a) Yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo; tận tụy phục vụ nhân dân;

b) Làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao;

c) Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

d) Trung thực, thẳng thắn, không cơ hội, có tinh thần tự phê bình và phê bình;

đ) Đoàn kết, dân chủ, chân tình với đồng nghiệp, đồng sự, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cán bộ, công chức nơi công tác tín nhiệm;

e) Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

2. Năng lực, hiểu biết

a) Năng lực:

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; có năng lực tham mưu về pháp luật, chính sách và năng lực tổ chức thực hiện các tổ chức, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp;

- Có năng lực quản lý, điều hành, khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được phân công;

- Có khả năng tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Có năng lực nghiên cứu khoa học.

b) Hiểu biết:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành Tư pháp;

- Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

c) Trình độ:

- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

- Lý luận chính trị: Cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tư pháp cấp huyện khi bổ nhiệm phải có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

- Có từ trình độ B trở lên đối với ít nhất một ngoại ngữ hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng để phục vụ cho công tác.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt các tiêu chuẩn quy đinh tại Điều 2 Quy định này

Riêng về chuyên môn đối với cấp Trưởng, cấp Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp khi bổ nhiệm lần đầu phải có trình độ từ Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm.

2. Thời gian công tác

a) Có thời gian công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức vụ bổ nhiệm từ 03 năm trở lên;

b) Đối với cấp Trưởng các tổ chức thuộc Sở Tư pháp, Trưởng các Phòng Tư pháp cấp huyện trước khi bổ nhiệm phải đang đảm nhiệm chức vụ cấp phó trở lên; trường hợp đang đảm nhiệm cấp phó thì phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ này từ 02 năm trở lên.

3. Tuổi bổ nhiệm

a) Đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

b) Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện: Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.

Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về độ tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

4. Các điều kiện khác

a) Có lý lịch rõ ràng, không vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

b) Có đủ sức khỏe để đảm đương công việc được giao;

c) Không bổ nhiệm đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian ít nhất là một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh các ngành, địa phương kịp thời gửi kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp, Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2364/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 23/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2364/2013/QĐ-UBND

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225822