• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình

 

Quyết định 2366/QĐ-BVHTTDL năm 2016 thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật Đề mục số 5 “Phòng, chống bạo lực gia đình” Chủ đề số 8 “Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 2366/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ MỤC SỐ 5 “PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” CHỦ ĐỀ SỐ 8 “DÂN SỐ, TRẺ EM, GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẲNG GIỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật Đề mục số 5 “Phòng, chống bạo lực gia đình” Chủ đề số 8 “Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ theo chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, NA(15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2366/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2366/QĐ-BVHTTDL

337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316859