• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tải về Quyết định 237/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 22/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 345 văn bản (kèm theo phụ lục I).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 03 văn bản (kèm theo phụ lục II).

Điều 2. Căn cứ Danh mục văn bản hết hiệu lực ban hành kèm theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát và kịp thời công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương mình ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV, TH, HC;
- TT. Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Stt

Hình thức; số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH)

1.

Quyết định số 1253/QĐ-UB

25/4/1997

Về việc thu thuế in ấn biểu mẫu giấy đăng ký tạm trú và sổ đăng ký tạm trú.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh1

06/9/2014

2.

Quyết định số 40/2003/QĐ.UB

25/02/2003

Về việc bổ sung định suất Công an viên ở xã và ấp, khu phố.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

3.

Chỉ thị số 03/1997/CT-UB

01/2/1997

Về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

4.

Chỉ thị số 10/1997/CT-UB

08/4/1997

Về việc tăng cường đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền và đấu tranh chống hút chích ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

5.

Chỉ thị số 26/1997/CT-UB

25/7/1997

Về việc thi hành Nghị định số 51/CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

6.

Chỉ thị số 25/1998/CT.UB

14/11/1998

Về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy trong tình hình mới

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

7.

Chỉ thị số 17/1999/CT.CT

04/5/1999

Về việc triển khai thực hiện huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

8.

Chỉ thị số 13/2000/CT-UB

28/6/2000

Về việc đăng ký quản lý hộ khẩu, đăng ký số nhà

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

9.

Chỉ thị số 35/2002/CT.CT

19/11/2002

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

10.

Chỉ thị số 57/2005/CT- UBND

30/12/2005

Về việc thực hiện đăng ký, quản lý hộ khẩu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

II. LĨNH VỰC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG
(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH)

1.

Quyết định số 201/2003/QĐ. CT

08/8/2003

Về việc xây dựng lực lượng dân quân luân phiên thường trực ở xã, phường, thị trấn trọng điểm nội địa

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

2.

Quyết định số 34/2004/QĐ-UB

22/03/2004

Về việc xây dựng lực lượng dân quân luân phiên thường trực ở 05 xã, phường mới thành lập (theo Nghị định số 156/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ).

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

3.

Quyết định số 262/2006/QĐ- UBND

11/12/2006

Về việc ban hành Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phòng không, dân quân tự vệ cơ động, dân quân thường trực tỉnh Bình Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

4.

Chỉ thị số 06/1997/CT-UB

3/3/1997

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về Dân quân tự v

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

5.

Chỉ thị số 22/1997/CT-UB

16/6/1997

Về việc triển khaitổ chức thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

6.

Chỉ thị số 08/2000/CT-CT

03/5/2000

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

7.

Chỉ thị số 40/2002/CT.CT

30/12/2002

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

8.

Chỉ thị số 23/2004/CT-CT

14/5/2004

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

9.

Chỉ thị số 02/2014/CT- UBND

25/01/2014

Về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014

Hết thời gian áp dụng

01/01/2015

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

1.

Nghị quyết số 43/2010/NQ- HĐND7

10/12/2010

Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2014/NQ- HĐND8 ngày 24/7/2014 của HĐND tỉnh về một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/8/2014

2.

Quyết định số 156/2001/QĐ- UB

25/9/2001

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

3.

Quyết định 50/2005/QĐ-UB

19/4/2005

Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh

06/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Stt

Hình thức; số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết 53/NQ/2003/HĐND6

30/7/2003

Về việc thu phí vận chuyển đường bộ đầu tư để kinh doanh.

Khoản 1 (Quy định về mức thu phí đối với dự án đường bộ đường quốc lộ 13 của Công ty Đầu tư & Phát triển Bình Dương)

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

10/12/2014

2.

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND7

22/7/2008

Về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Số thứ tự 1 Điểm a Khoản 1 Điều 1 (Mức thu lệ phí đăng ký nhận con nuôi tại UBND cấp xã) và Số thứ tự 2 Điểm c Khoản 1 Điều 1 Mức thi lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp)

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

10/12/2014

3.

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

20/12/2013

Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014

Quy định về dự toán thu chi tại Phụ lục V và Phụ lục VI

Được thay thế bởi Quyết định số  13/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm  2014 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Tân Uyên

24/5/2014

 1 Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 về việc bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 237/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 30/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 237/QĐ-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269603