• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình


 

Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2014 về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2372/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 8397/BYT-TCDS ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bà Hoàng Thị Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi Cục trưởng,Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh;

3. Các Thành viên:

- Ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Mai Xuân Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê;

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Lê Văn Nguyên, Phó Chính ủy Bộ Đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Hồ Đức Mạch, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

4. Mời các ông, bà có tên sau làm Thành viên Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh:

- Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Ông Hoàng Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Phan Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh;

- Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 05 năm, hàng năm về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

4. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức hot đng của Ban chỉ đo:

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình).

3. Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- CVP và các PCVP và CV: NC;
- Lưu: VT, YT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2372/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 11/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2372/QĐ-UBND

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326236