• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 238/QĐ-TTg năm 2015 thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 238/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh.

3. Các Ủy viên Hội đồng bao gồm:

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung;

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ;

- Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên;

- Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú;

- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Giáp;

- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức;

- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Đạt.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương hướng và giải pháp biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các công việc liên quan trong việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ của Đề án đã được phê duyệt.

3. Chỉ đạo phê duyệt và tổ chức biên soạn nội dung; thẩm định kết quả biên soạn; xuất bản Bách khoa toàn thư Việt Nam; huy động các nhà khoa học tham gia biên soạn; huy động và sử dụng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện biên soạn; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1. Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

2. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng.

3. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức bộ phận giúp việc cho Hội đồng triển khai thực hiện các công việc của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng bố trí trong dự toán kinh phí dành cho hoạt động biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam giao cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hàng năm.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội đồng Lý luận Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thành viên Hội đồng Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 238/QĐ-TTg

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266239