• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Tải về Quyết định 238/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007, 2012;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tnh tại Tờ trình số 02/TTr-TTT ngày 09/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài Chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP NGÀY 29/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác phòng, chng tham nhũng (sau đây viết là PCTN) nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Nghị quyết số 142/2016/QH13 và được Chính phủ triển khai thực hiện tại Nghquyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên ln thứ XVIII đã đề ra. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyn biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh trong sạch, vững mnh.

Kế hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, là căn cứ để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN, lãng phí.

2. Yêu cầu

Kế hoạch phải cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trong Nghquyết 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN của địa phương, đơn vị trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường quyên, quan trọng, cấp bách đtập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HChí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có du hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chng tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Góp ý để hoàn thiện quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức theo dõi, đánh giá, công khai tình hình tham nhũng và kết quả PCTN; tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, đo lường, đánh giá tình hình tham nhũng nhằm bảo đảm khách quan, qua đó gây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác PCTN của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm các chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Khi phát hiện xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Nếu người đứng đu làm tt công tác phòng ngừa, không đxảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng.

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng ban, đơn vị trực thuộc, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trng trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý triệt để những vụ việc và cá nhân khi có hành vi tham nhũng.

- Thực hiện và chấp hành nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương; không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; chấp hành nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo quy định của Đảng và Chính phủ.

- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc cải cách chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống cơ bản, phù hợp phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

- Thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của tỉnh về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

- Triển khai có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, nhu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản, thu nhập; thực hiện quy định những trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản, thu nhập một cách chủ động. Xử lý nghiêm các vi phạm về công khai, minh bạch.

- Tăng cường áp dụng quy định trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; tham gia góp ý để sửa đổi trình tự, thủ tục và nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình mang tính khả thi và có cơ chế xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm giải trình.

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng

- Các sở, ban, ngành rà soát và kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; quản lý thị trường tài chính, ngân hàng; cấp phép xây dựng, tiếp nhận đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế..., trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Các sở, ban, ngành triển khai phổ biến hoặc tập huấn thực hiện các Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; góp ý để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành theo phạm vi, thẩm quyền, trong đó tập trung hướng dẫn nội dung về việc áp dụng các biện pháp tố tụng đặc biệt đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

- Tham gia góp ý kiến để sửa đổi toàn diện Luật PCTN trình Quốc hội khóa XIV thông qua, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

- Tổng kết và tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; hoàn thiện pháp luật về thanh tra, theo hướng kết luận thanh tra cn rõ nguyên nhân của sai phạm, tht thoát, chỉ ra được sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách dẫn đến thất thoát, sai phạm lớn; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra; phát hiện, kiến nghị khắc phc những sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Tham gia góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; tham gia xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

- Tăng cường cơ chế phát hiện hành vi tham nhũng theo hướng phát huy mạnh mẽ các công cụ giám sát, kiểm tra của Đảng, thanh tra nhà nước; áp dụng kịp thời các biện pháp kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Tham gia góp ý để xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn, hướng dẫn về thời hạn giám định; hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí giám định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ, công thương, thông tin và truyền thông... Có cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của cơ quan, tổ chức được trưng cu và các tổ chức chuyên dụng khác vào hoạt động giám định tư pháp để bảo đảm điều kiện, thời hạn và yêu cầu cao về chất lượng giám định, phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế.

- Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiu dư luận về tham nhũng như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, công tác cán bộ...; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư gây thất thoát và bức xúc trong xã hội.

- Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra các cấp với các cơ quan điều tra ttụng trong điều tra, hướng dẫn điều tra xử lý các vụ án nói chung, vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng, hạn chế thấp nhất trường hợp điều tra bổ sung, điều tra lại giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn sai phạm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Đảm bảo các điều kiện để nâng cao hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đi với hoạt động PCTN ở địa phương, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN.

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội

- Tham gia góp ý kiến vào sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tquốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhân dân trong việc nâng cao hiểu biết, nhận thức, phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng như: Giáo dục, đào tạo về liêm chính; khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành, thực hiện các chuẩn mực về liêm chính; tham gia các cam kết, sáng kiến về liêm chính và PCTN...

- Tham gia góp ý kiến để hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng, gắn với trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng đphục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN và đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bi dưỡng, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng đim với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; gắn với việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thực hiện quy định của pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Trước mt, đi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chng tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng lực lượng chuyên trách chống tham nhũng đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCTN nhm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời cũng là các nhiệm vụ cụ thể thực hiện giai đoạn thứ ba Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Giai đoạn III thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, tiếp ni các nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2012 - 2016 trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ và kế hoạch số 347/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác PCTN để triển khai thực hiện, đồng thời phải tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện theo Chương tnh hành động và kế hoạch của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND tỉnh theo các kỳ thống kê quý, 06 tháng, 09 tháng và năm trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN; công khai báo cáo theo quy định của pháp luật đồng thời gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp) xem xét, quyết định.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, thường xuyên báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết đbảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin và truyền thông, thể hiện rõ quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác PCTN, phát huy tinh thn nỗ lực của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu PCTN đã đề ra.

6. Kinh phí thực hiện Kế hoạch:

a) Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai Kế hoạch.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

c) Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Kế hoạch.

d) Các doanh nghiệp nhà nước bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

STT

Nội dung hoạt động cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Thời điểm hoàn thành

I

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp

1

Tham gia góp ý cho Thông tư quy định Công khai trong hoạt động điều tra, truy t, xét xử, thi hành án

Thông tư liên tịch

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

12/2018

2

Tham gia vào dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính

Dự án Luật

Sở Tư pháp

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIV

3

Tham gia vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Dự án Luật

Sở Nội vụ

Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIV

4

Tham gia vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật PCTN (sửa đổi) về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Nghị định

SNội vụ

12/2018

5

Tham gia vào dự thảo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tnh

Thông tư

Thanh tra tỉnh

12/2017

II

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ

1

Tham gia vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dự án Luật

Sở Lao động - TB và XH

2019

2

Tham gia vào dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Đề án

Sở Nội vụ

6/2018

3

Góp ý sửa đổi Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tài chính

6/2019

4

Góp ý sửa đổi Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Nghị định

Thanh tra tỉnh

6/2019

III

Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

1

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản đối với các bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản

Kế hoạch

Thanh tra tỉnh

Hàng năm

2

Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Hệ thống dữ liệu chung về kê khai tài sản, thu nhập

Đề án

Thanh tra tỉnh

12/2018

3

Tham gia xây dựng hệ thống dữ liệu chung về kê khai tài sản, thu nhập

Dự án

Thanh tra tỉnh

12/2019

4

Tham gia góp ý cho mô hình cơ quan quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Đề án

Thanh tra tỉnh

12/2018

5

Góp ý sửa đổi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định

Thanh tra tỉnh

6/2019

6

Tham gia vào Đề án xử lý và thu hồi tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc; hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp

Đề án

Sở Tư pháp

6/2018

7

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 106/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị vũ trang nhân dân

Nghị định

Sở Tài chính

6/2018

IV

Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng

1

Tham gia vào dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Dự án Luật

Sở Tài chính

Theo CTXD Luật, PL của QH

2

Góp ý sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-UBTVQH11 quy định về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải to xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Nghị quyết của Quốc hội

Sở Xây dựng

6/2018

3

Góp ý sửa đổi Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTPQH11 quy định về giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Nghị quyết của Quốc hội

Sở Xây dựng

6/2018

4

Góp ý sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Nghị định

Sở Công Thương

6/2018

5

Góp ý sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6/2018

6

Góp ý sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6/2018

7

Góp ý sửa đổi Nghị định số 27/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thủy sản

Nghị định

Sở Nông nghiệp và PTNT

6/2018

8

Góp ý sửa đổi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Nghị định

Sở Nông nghiệp và PTNT

6/2018

9

Góp ý sửa đổi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Nghị định

Sở Tài chính

6/2018

10

Góp ý sửa đổi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định

Sở Tài chính

6/2018

11

Góp ý sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2018

12

Góp ý sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2018

13

Góp ý sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2018

14

Góp ý sửa đổi Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất

Nghị định

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2018

15

Góp ý sửa đổi Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

16

Góp ý sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

17

Góp ý sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

18

Góp ý sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

19

Góp ý sửa đổi Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về cơ chế sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định của Thủ tướng

Sở Tài chính

6/2018

20

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6/2018

21

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 135/2005/NĐ-CP về giao khoán đất rừng sản xuất, mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các công ty nông, lâm nghiệp

Nghị định

Sở Nông nghiệp và Phát triển, nông thôn

6/2018

22

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định

Sở Tư pháp

6/2018

23

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định

Sở Tài nguyên và Môi trường

6/2018

24

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

25

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

26

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

27

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định

Sở Xây dựng

6/2018

28

Góp ý ban hành mới thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Nghị định

Sở Khoa học và Công nghệ

5/2018

V

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

1

Tham gia vào dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Dự án Luật

Thanh tra tỉnh

12/2018

2

Tham gia vào dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Dự án Luật

Thanh tra tỉnh

6/2018

3

Tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi

Dự án Luật

Thanh tra tỉnh

Theo chương trình xây dựng luật của QH

4

Tham gia vào dự thảo Luật An ninh mạng

Dự án Luật

Công an tỉnh

4/2018

5

Tham gia vào dự thảo Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Dự án Luật

Sở Tư pháp

4/2018

6

Tham gia nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp

Đề án

Sở Tư pháp

12/2018

7

Góp ý vào Đề án Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Đề án

Thanh tra tỉnh

12/2018

8

Góp ý vào Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp

Đề án

Sở Tư pháp

9/2018

9

Góp ý sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BCA của Bộ Công an

Thông tư

Công an tỉnh

6/2018

10

Góp ý xây dựng Thông tư liên tịch quy định, hướng dẫn các trường hợp bt buộc phải trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Thông tư liên tịch

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

01/2018

VI

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội

1

Góp ý cho Đề án tuyên truyền pháp luật về PCTN cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức

Đề án

Thanh tra tỉnh

12/2017

2

Tham gia Điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo

Thanh tra tỉnh

Hằng năm

3

Sơ kết Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh (Đề án 12); đề xuất những giải pháp, hoạt động tiếp theo

Báo cáo

Sở Công Thương

6/2018

4

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở GDĐT trên phạm vi cả nước; đưa nội dung PCTN và đạo đức liêm chính vào kế hoạch xây dựng chương trình sách giáo khoa mới

Tài liệu giảng dạy về PCTN và đạo đức liêm chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

6/2018

5

Tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020

Báo cáo

Thanh tra tỉnh

8/2021

VII

Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

1

Tham gia với Ban Nội chính Tỉnh ủy góp ý về kiện toàn tổ chức, bmáy cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN

Đề án

Thanh tra tỉnh

11/2018

2

Tham gia với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng

Đề án

Thanh tra tỉnh

12/2019

VIII

Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN

1

Góp ý cho Đề án nghiên cứu về điều tra chung; xây dựng quy định để đàm phán và rà soát ký kết hiệp ước, thỏa thuận để đảm bảo phối hợp hoặc chủ động, độc lập điều tra rồi thông báo kết quả cho nhau

Đề án

Công an tỉnh

6/2018

2

Góp ý cho Đề án Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng

Đề án

Công an tỉnh

6/2018

3

Góp ý cho Đán Hợp tác trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ của các nước trong điều tra tội phạm tham nhũng tại VN

Đề án

Công an tỉnh

6/2018

4

Góp ý cho Đề án Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan đầu mối thu hồi tài sản tham nhũng trong khuôn khổ Công ước UNCAC cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ để thực thi tốt vai trò Cơ quan đầu mi

Đề án

Viện KSND tỉnh

12/2018

5

Góp ý cho Đề án Đánh giá việc thực thi Công ước (chu trình 2)

Báo cáo

Thanh tra tỉnh

12/2018

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 238/QĐ-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377473