• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2013 Quy định việc xét, công nhận địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 2382/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2382/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT, CÔNG NHẬN CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg , ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời các tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 446/TT- BXDNTM ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc xét, công nhận các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Hội đồng thẩm đinh công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quàng Ninh; Các Sở, Ban, ngành liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện Quy định này;

Ủy ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT, CÔNG NHẬN CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số: 2382/QĐ-UBND, ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng

- UBND các cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.

- Các Sở, Ban, ngành, các tổ chức, cá nhân thuộc tỉnh liên quan công tác xét, công nhận đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Phạm vi điều chỉnh:

- Quy định phương pháp đánh giá, đề nghị công nhận xã, huyện, tỉnh đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Thủ tục, trình tự các bước tiến hành đánh giá, công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Thủ tục trình duyệt huyện, tỉnh đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Nguyên tắc xét, công nhận các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới

- Việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục quy định; Công tác đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư của xã, được nhân dân đồng thuận.

- Việc đánh giá đạt tiêu chí nông thôn mới phải đảm bảo phù hợp các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn xã, huyện, tỉnh đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Phù hợp với đặc thù tỉnh Quảng Ninh, tiêu chuân nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh đã được phê duyệt.

- Xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới phải có sự chuyển biến về đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt về kinh tế và tổ chức sản xuất; Đời sông văn hóa xã hội và môi trường có sự chuyển biến rõ rệt, đạt chuẩn theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Thẩm quyền thẩm định, công nhận các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới

1. Thẩm định hồ sơ đối với cấp Xã, cấp Huyện, cấp Tỉnh đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới:

- Cấp Xã: Do Hội đồng thẩm định cấp Tỉnh là cơ quan thẩm định hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh.

- Cấp Huyện và cấp Tỉnh: Do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương thực hiện.

2. Thẩm quyền công nhận cấp Xã, cấp Huyện, cấp Tỉnh đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới:

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận

- Cấp huyện và cấp Tỉnh: Do Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nồng thôn mới Trung ương công nhận.

Điều 4. Phương pháp đánh giá xã nông thôn mới

Đánh giá theo từng chỉ tiêu, tiêu chí Quy định tại Quyết định số 1111/QĐ- UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời các tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh.

Các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn về quy mô (kích thước) do điều kiện đặc thù, nhưng các công trình đủ số lượng, đạt tỷ lệ theo tiêu chí do đang phát huy có hiệu quả phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhân dân địa phương, các công trình cụ thể như: Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản; đường giao thông thôn, đường trục chính nội đồng... thì vẫn được đánh giá là Đạt tiêu chí. Giao Ban Xây dựng nông thôn mới chủ trì hướng dẫn phương pháp đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Chương II

CÔNG NHẬN ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận xã, huyện, tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới.

1. Xã đạt tiêu chí nông thôn mới

1.1. “Xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới” đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

+ Phải đạt chuẩn các nhóm tiêu chí “Quy hoạch; Kinh tế và tổ chức sản xuất; Văn hóa xã hội môi trường” tương ứng với 18 chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh.

+ Tổng số chỉ tiêu đạt chuẩn (bao gồm cả 18 chỉ tiêu nêu trên) tối thiểu bằng 33/39 chỉ tiêu trở lên;

+ Thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ đề nghị công nhận “Xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới”.

1.2. “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

+ Đạt 39/39 chỉ tiêu của 19/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh,

+ Đạt tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” (theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

+ Thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

2. Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới

- Huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới: Khi có tối thiểu 75% số xã trong huyện đạt cơ bản đạt chuẩn và đạt chuẩn nông thôn mới.

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Khi có tối thiểu 75% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định của Trung ương.

3. Tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới

- Tỉnh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới: Khi có tối thiểu 80% số địa phương cấp huyện cơ bản đạt chuẩn và đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới: Khi có tối thiểu 80% số địa phưorng cấp huyện trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện đầy đủ trình tự, hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định của Trung ương.

Điều 6. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện xét, công nhận các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới

1. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện trình duyệt công nhận “Xã cơ bản” đạt chuẩn nông thôn mới ” và “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”

1.1. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới của UBND cấp huyện.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh: Biểu tổng hợp đánh giá từng tiêu chí và thuyết minh.

- Các văn bản khác kèm theo (nếu có).

Trình tự và thời gian thực hiện

- Việc đánh giá xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới được thực hiện mỗi năm một lần:

- Ủy ban nhân dân xã tự đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả tự đánh giá được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn để lấy ý kiến của người dân và cộng đồng, trong thời gian 15 ngày. Trong thời gian niêm yết, nếu có từ 30% trở lên số hộ trong xã không đồng ý với kết quả đánh giá đạt nông thôn mới, thì UBND xã không lập hồ sơ đề nghị công nhận.

Trường hợp có dưới 30% số hộ trong xã không đồng ý với kết quả đánh giá thì UBND cấp xã thống nhất với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, lập hồ sơ báo cáo ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện trước ngày 30 tháng 10 của năm đánh giá.

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận của cấp xã và báo cáo kết quả, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện; lập Hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh về công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới (thông qua Ban Xây dựng nông thôn mới) trước ngày 20 tháng 11 của năm đánh giá.

- Hội đồng thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới Tỉnh tổ chức thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã và cấp huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; báo cáo kêt quả thẩm định trình UBND Tỉnh xem xét công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện trình duyệt công nhận cấp huyện và cấp Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới:

- Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới Trung ương;

- Hội đồng thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp Tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ về việc đề nghị công nhận Huyện, Tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới báo cáo UBND Tỉnh để trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét công nhận theo quy định.

Điều 7. Thời hạn công nhận và mẫu giấy công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới

1. Thời hạn công nhận xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới có hiệu lực 3 năm đối với công nhận lần đầu và có hiệu lực 5 năm đối vói công nhận từ lần thứ 2.

2. Thống nhất thực hiện mẫu Giấy công nhận xã đạt nông thôn mới theo mẫu phụ lục kèm theo Quy định này.

Điều 8. Công bố kết quả công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có xã được công nhận đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới tổ chức công bố kết quả đánh giá, công nhận.

2. Thời gian, địa điểm: Tổ chức công bố trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày được công nhận, địa điểm tổ chức tại UBND xã được công nhận.

3. Nội dung, hình thức: Do UBND huyện quyết định trên nguyên tắc trang trọng, tiết kiệm.

4. Kinh phí: Trích từ kinh phí hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo cấp huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Ban Xây dựng nông thôn mới:

- Có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hướng dẫn chi tiết việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã thuộc Tỉnh, làm cơ sở cho việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị hồ sơ đề nghị đề trình Ban Chỉ đạo Trung ương công nhận Huyện, Tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới.

2. Các Sở, ngành thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Xây dựng nông thôn mới hướng dẫn chi tiết việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trên địa bàn xã, làm cơ sở cho việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định, phân cấp cụ thể tại Quyết định này.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban Xây dựng Nông thôn mới) để kịp thời xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2382/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2382/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209490