• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2387/QĐ-BTC năm 2017 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2387/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2387/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CLTC (23 bản)

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Kèm theo Q
uyết định s 2387/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết số 98/NQ-CP) thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (sau đây gọi là Nghị quyết số 10-NQ/TW) nhm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn ngành tài chính, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

- Đảm bảo cụ thể, khả thi và có kết quả rõ ràng hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

- Quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện.

- Quy định rõ chế độ báo cáo, cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mc phát sinh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đng theo cơ chế thị trường

- Triển khai quyết liệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 thông qua việc đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động của Bộ Tài chính đtổ chức thực hiện các nghị quyết này, bao gồm: Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ; Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện triệt để chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân, giảm tỷ lệ nắm vốn của Nhà nước trên cơ sở tiêu chí đã phân loại tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước thực hiện sp xếp giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đẩy mạnh thoái vn ngoài ngành. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo phân công tại Quyết định số 2823/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện tại phiên họp thường kỳ.

2. Bãi bỏ rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đng

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm nhiệm vụ của Chính phủ giao trong Nghị quyết số 98/NQ-CP , tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai các nội dung theo Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2017-2019 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá thkinh doanh với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả hơn, chuyển đi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp: tối thiểu hóa chi phí tuân thủ phát sinh do chuyn đi mô hình, trước hết là chi phí tuân thủ về chế độ kế toán và về chi phí thuế. Triển khai các nội dung theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp và Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát trin của thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động, dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, kcả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các quỹ đầu tư khởi nghiệp; Đồng thời chú trọng yếu tố an toàn của thị trường chứng khoán. Triển khai các nội dung theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Quyết định số 2823/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020; Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2017-2019 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công thông qua việc xây dựng Đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đng.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất và n định sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và doanh nghiệp. Triển khai các nội dung theo Chỉ thị s26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; Quyết định số 2823/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2017-2021.

3. Tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực

Xây dựng Đề án phát triển đa dạng các định chế tài chính, đặc biệt chú trọng thu hút các quđầu tư khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức tài chính vi mô, các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thẩm định giá, bảo hiểm và xếp hạng tín nhiệm cho loại hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, đồng thời có cơ chế, công cụ để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, áp dụng hình thức đa cấp trong trong huy động quỹ.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân

Tuyên truyền phổ biến quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 10-NQ/TW nhằm quán triệt tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, đồng thời ngăn chặn mọi biu hiện của quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách để trục lợi bất chính.

III. TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong Chương trình hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Phụ lục, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch của đơn vị đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Chương trình hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc, kết quả đầu ra đxây dựng chương trình công tác của đơn vị; Định kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện và gửi về Văn phòng Bộ và Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính trước ngày 10 tháng 12 hàng năm đtổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan định kỳ hàng năm báo cáo Bộ đbáo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Bộ Tài chính.

3. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, các báo, tạp chí trong toàn ngành có trách nhiệm thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động này./.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 5 KHÓA XII VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nhiệm vụ

Nội dung triển khai cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Dn chiếu

1

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ít rủi ro, nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường

a

Triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được giao tại các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ đã được ban hành:

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2017 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

Theo phân công tại Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2017

Theo phân công tại Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2017

Theo Quyết định số 328/QĐ-BTC ngày 20/02/2017

 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020

Theo phân công tại Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 và Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017

Theo phân công tại Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 và Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017

Theo Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 và Quyết định số 1247/QĐ-BTC ngày 04/7/2017

 

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng sut lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29/3/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ

Theo phân công tại Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29/3/2017

Theo phân công tại Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29/3/2017

Theo Quyết định số 578/QĐ-BTC ngày 29/3/2017

 

b

Thực hiện triệt để chủ trương cổ phần hóa các DNNN, bán cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân, giảm tỷ lệ nắm vốn của Nhà nước trên cơ sở tiêu chí đã phân loại tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Cục TCDN

Các đơn vị liên quan

2017

 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP và Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP

Cục TCDN

Các đơn vị liên quan

2017

 

2

Bãi bỏ rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng

a

Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến ½ số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh

Các đơn vị trong chức năng quản lý có điều kiện kinh doanh (Cục QLGSKTK, Vụ TCNH, Cục QLGSBH, Cục QLG, TCT, TCHQ, UBCKNN,..)

 

 

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính (theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử).

Cục TH&TKTC

Các đơn vị có liên quan

2017-2019

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Triển khai quyết liệt, đúng thời hạn các công việc theo Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP; các Thông báo chỉ đạo của Bộ thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 đặc biệt trong lĩnh vực Thuế, Hải quan

Các đơn vị được phân công chủ trì tại Quyết định số 2765/QĐ-BTC

Các đơn vị được phân công phối hợp tại Quyết định số 2765/QĐ- BTC

Theo kế hoạch phê duyệt

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Nghiên cứu, xây dựng về định hướng áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý điều hành ngành Tài chính giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

Cục TH&TKTC

Các đơn vị có liên quan

2017-2020

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Các đơn vị theo phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Quyết định số 1491/QĐ-BTC

Các đơn vị có liên quan

2017-2020

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Luật Quản lý Thuế (sửa đổi); Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Thuế (sửa đổi)

TCT

 

2017-2019

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

TCHQ

Vụ CST, Vụ PC, Cục KHTC và các đơn vị liên quan

2017-2019

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Xây dựng Nghị định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (sửa đổi)

TCT

Vụ CST và các đơn vị có liên quan

2017

Nghị quyết s 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

b

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá thể kinh doanh với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả hơn, chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp: tối thiểu hóa chi phí tuân thủ phát sinh do chuyển đổi mô hình, trước hết là chi phí tuân thủ về chế độ kế toán và chi phí thuế

Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành chế độ kế toán đơn giản phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Cục QLGSKT, KT

Các đơn vị liên quan

2017

Chỉ thị s 26/CT-TTg ngày 6/6/2017

Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Cục QLCS

Vụ PC, TCT, Vụ CST, Cục QLG và các đơn vị liên quan

2017

Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016

c

Tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động, dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các quỹ đầu tư khởi nghiệp; Đồng thời chú trọng yếu tố an toàn của thị trường chứng khoán

Xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi

UBCKNN

Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, Vụ TCNH, Vụ PC và các đơn vị liên quan

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2019

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017; Quyết định số 2823/QĐ-BTC ngày 30/12/2016; Quyết định số 1247/QĐ-BTC; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 và đến 2030 đối với các chiến lược phát triển TTCK

UBCKNN

Các đơn vị có liên quan

2017-2019

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vụ TCNH

Vụ Pháp chế, UBCKN, Cục TCDN, Cục QLGSBH và Các đơn vị liên quan

2017

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng giải pháp giai đoạn 2016 - 2020 và đến 2030 đối với các chiến lược phát triển (i) thị trường bảo hiểm, (ii) thị trường vốn, (iii) Kế toán - kiểm toán

(Điểm i) Cục QLGSBH; (Điểm ii) Vụ TCNH và (Điểm iii) Cục QLGSKT,KT

(Điểm i, iii) Các đơn vị có liên quan; (Điểm ii) UBCKNN và các đơn vị có liên quan

2017 - 2020

Quyết định số 1165/QĐ-BTC ngày 23/6/2017

d

Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công.

Xây dựng Đề án khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia rộng rãi thị trường mua sắm công, cung cấp dịch vụ công, nâng cao tính công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng

Cục QLCS

Vụ HCSN và các đơn vị có liên quan

Quý IV/2018

Nghị quyết s 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

e

Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro, tổn thất và ổn định sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm

Cục QLGSBH

Các đơn vị có liên quan

2019-2020

Quyết định số 2823/QĐ-BTC ngày 30/12/2016

Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

Cục QLGSBH

Vụ PC và các đơn vị có liên quan

2017

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017

3

Tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực

 

 

Xây dựng Đề án phát triển đa dạng các định chế tài chính, đặc biệt chú trọng thu hút (i) các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, (ii) các tổ chức tài chính vi mô, (iii) các dịch vụ tư vn tài chính, kế toán, kiểm toán, (iv) thẩm định giá, (v) bảo hiểm và (vi) xếp hạng tín nhiệm cho loại hình DNNVV, (vii) đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, đồng thời có cơ chế, công cụ đngăn chặn các hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, áp dụng hình thức đa cấp trong trong huy động quỹ

Vụ TCNH chủ trì đề án tổng thể

Các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ trì đề án nhánh: (i) UBCK; (ii) vụ TCNH; (iii) Cục QLGSKT,KT; (iv) Cục QLG; (v) Cục QLGSBH; (vii) vụ TCNH

Quý III/2018

Nghị quyết s 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

4

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân

 

Tuyên truyền phổ biến quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 10-NQ/TW khóa XII nhằm quán triệt tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, đồng thời ngăn chặn mọi biểu hiện của quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách để trục lợi bất chính

 

Đảng ủy Bộ Tài chính

Các đơn vị trong Bộ

 

Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2387/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2387/QĐ-BTC

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370729