• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2390/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về Quyết định 2390/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2390/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình 561, ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phi hp với Ban Dân tộc, UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ quy trình này, thiết lập quy trình điện tgiải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bQuyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh và Phụ lục s17 ban hành kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đc Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chánh VP, Các PVP UBND tinh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỦA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên TTHC

Tổng thời hạn giải quyết

Nội dung công vic và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu s

UBA-QTR-254487

Tại UBND cp xã:

05 ngày (ktừ ngày nhn đủ hồ sơ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận Một ca UBND cp x

Chuyên viên

Bước 2

X, tổng hợp hồ sơ

3,5 ngày

 

Cán bộ phụ trách công tác dân tộc

Bước 3

Phê duyệt h

0,5 ngày

UBND xã

Lãnh đạo UBND xã

Bước 4

Chuyển hsơ cho Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện

0,5 ngáy

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã

Chuyên viên

Tại UBND cấp huyện:

05 ngày (kể từ ngày nhận đủ h sơ)

c 1

Tiếp nhận h

0,5 ngày

Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyn

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, tng hợp h

3,5 ngày

Phòng Dân tộc (Văn phòng UBND huyện)

Chuyên viên/Lãnh đạo

Bước 3

Phê duyệt h

0,5 ngày

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

Bước 4

Tiếp nhn hsơ và chuyển hồ sơ cho Bộ phận Một ca Ban Dân tộc

0,5 ngày

Bộ phận Một cửa thuộc UBND cp huyện

Chuyên viên

Tại Ban Dân tộc

05 ngày (kể tngày nhận đủ hồ sơ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận một cửa Ban Dân tộc

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3,5 ngày

Phòng Tuyên truyền và Địa bản

Chuyên viên/ Lãnh đạo phòng

c 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Ban Dân tộc

Lãnh dạo Ban

c 4

Trình UBND tnh phê duyệt

 

0,5 ngày

Bộ phận một của Ban Dân tộc

Chuyên viên

2

Đưa ra khỏi danh sách ngưi có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s

UBA-OTR-254488

Tại UBND cp xã: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ h sơ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận Một ca UBND cấp xã

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, tng hợp hồ sơ

3,5 ngày

 

Cán bộ phụ trách công tác dân tộc

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

UBND xã

Lãnh đạo UBND xã

Bước 4

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận một của thuộc UBND cp huyện

0,5 ngày

Bộ phận Một của UBND cp xã

Chuyên viên

Tại UBND cp huyện:

05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận Một cửa thuộc UBND cp huyện

Chuyên viên

Bước 2

X lý, tổng hợp hồ sơ

3,5 ngày

Phòng Dân tộc (Văn phòng UBND huyện)

Chuyên viên/Lãnh đạo

c 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

UBND huyện

Lãnh dạo UBND huyện

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ và chuyn hồ sơ cho Bộ phận Một ca Ban Dân tộc

0,5 ngày

Bộ phận Một ca thuộc UBND cấp huyện

Chuyên viên

Tại Ban Dân tộc: 05 ngày (kể từ ngày nhận đ h sơ)

c 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận một ca Ban Dân tộc

Chuyên viên

Bước 2

Xử lý, thm định h

3,5 ngày

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Chuyên viên/ Lãnh đạo

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Ban Dân tộc

Lãnh đạo Ban

Bước 4

Trình UBND tnh phê duyệt

0,5 ngày

Bộ phận một ca Ban Dân tộc

Chuyên viên

Tổng cộng: 02 TTHC

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2390/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 11/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2390/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425786