• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 2395/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2395/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng

Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; nhân lực quản khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp tại Việt Nam.

2. Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ cao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 150 chuyên gia (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 200 chuyên gia (giai đoạn 2021 - 2025) ở nước ngoài nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới; tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư;

b) Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 80 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2021 - 2025) ở nước ngoài nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của ngành, lĩnh vực;

c) Bồi dưỡng sau tiến sỹ cho khoảng 100 người (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 200 người (giai đoạn 2021 - 2025) ở trong nước và nước ngoài để phát triển và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai; tạo nguồn để hình thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ;

d) Bồi dưỡng khoảng 200 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 300 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn từ 2021 - 2025) về kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đi mới sáng tạo ở trong nước và nước ngoài.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia

Tuyển chọn các chuyên gia thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua làm việc có thời hạn hoặc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng không quá 02 năm, trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm

Tuyển chọn các nhóm nghiên cứu hình thành từ viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trường đại học hoặc doanh nghiệp đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng không quá 06 tháng.

3. Bồi dưỡng sau tiến sỹ

Tuyển chọn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có trình độ tiến sỹ, đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp đi bồi dưỡng ở trong nước hoặc nước ngoài, thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu. Thời gian bồi dưỡng không quá 02 năm.

4. Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ

Tuyển chọn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp đi bồi dưỡng ở trong nước (kết hợp mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy) hoặc ở nước ngoài, thông qua các khóa học chuyên đề hoặc các hình thức thiết thực khác. Thời gian bồi dưỡng không quá 03 tháng.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án bao gồm:

1. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

2. Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Đề án

Từ năm 2016 đến hết năm 2025.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn quản lý Đề án; quy định điều kiện, tiêu chí của đối tượng đi đào tạo, bồi dưỡng;

b) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung;

c) Tổ chức xét chọn và quản lý đi tượng đi đào tạo, bồi dưỡng;

d) Quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm để triển khai Đề án;

đ) Đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính

a) Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án, trong đó có quy định hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

b) Bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Điều chỉnh về tài chính khi có biến động về giá cả và các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả của Đề án.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương mình, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp vào kế hoạch chung.

5. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đề xuất nhân lực khoa học và công nghệ cần đào tạo, bồi dưỡng, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Th
ành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, KTN, TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

- Việc quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng được hướng dẫn bởi Thông tư 13/2016/TT-BKHCN

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
...
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
...
Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
Điều 2. Hình thức, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 3. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 4. Lĩnh vực, nội dung đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 5. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 6. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
...
Chương II - ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN GIA, NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ SAU TIẾN SỸ

Điều 7. Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia
...
Điều 8. Điều kiện dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm
...
Điều 9. Điều kiện dự tuyển bồi dưỡng sau tiến sỹ
...
Điều 10. Nguyên tắc và tiêu chí tuyển chọn cá nhân đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và sau tiến sỹ
...
Điều 11. Thông báo tuyển chọn
...
Điều 12. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
...
Điều 13. Xử lý hồ sơ dự tuyển và phê duyệt danh sách trúng tuyển
...
Điều 14. Hội đồng tuyển chọn
...
Điều 15. Liên hệ cơ sở đào tạo và cử đi đào tạo, bồi dưỡng
...
Chương III - BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 16. Điều kiện để cử đi bồi dưỡng
...
Điều 17. Tổ chức bồi dưỡng ở trong nước
...
Điều 18. Tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài
...
Chương IV - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 19. Quyền của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 20. Nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 21. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
...
Điều 22. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
...
Chương V - TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

Điều 23. Nội dung quản lý Đề án
...
Điều 24. Cơ quan quản lý Đề án
...
Điều 25. Quản lý cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 26. Quản lý kinh phí của Đề án 2395
...
Điều 27. Quản lý rủi ro
...
Chương VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 28. Bộ Khoa học và Công nghệ
...
Điều 29. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...
Điều 30. Các tổ chức có liên quan
...
Chương VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Áp dụng các văn bản viện dẫn
...
Điều 32. Hiệu lực thi hành
...
PHỤ LỤC 1 - BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2395
...
B1.1-ĐKNC: Mẫu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ theo Đề án 2395.
...
B1.2-ĐKCG: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia theo Đề án 2395.
...
B1.3-ĐKNNC: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu theo Đề án 2395.
...
B1.4-ĐKSTS: Mẫu Phiếu đăng ký tuyển chọn đi bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395.
...
PHỤ LỤC 2 - BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2395
...
B2.1-PĐG: Mẫu Phiếu đánh giá hồ sơ dự tuyển theo Đề án 2395.
...
B2.2-KQHĐ: Bản tổng hợp kết quả họp hội đồng tuyển chọn cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395.
...
PHỤ LỤC 3 - BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO ĐỀ ÁN 2395
...
B3.1-BCĐK: Mẫu báo cáo định kỳ tình hình đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395.
...
B3.2-BCKQ: Mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2395.

Xem nội dung VB
Việc quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng được hướng dẫn bởi Thông tư 13/2016/TT-BKHCN
- Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 88/2017/TT-BTC

Thực hiện Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
...
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước,

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án 2395
...
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
...
Chương II NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI

Điều 4. Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài
...
Điều 5. Chi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 6 tháng) ở nước ngoài
...
Điều 6. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước
...
Điều 7. Chi hỗ trợ kinh phí nghiên cứu
...
Điều 8. Các khoản chi khác phát sinh trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng
...
Điều 9. Chi cho công tác quản lý và hoạt động chung của Đề án 2395
...
Chương III LẬP DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Điều 10. Lập dự toán, phê duyệt dự toán
...
Điều 11. Nguyên tắc thanh toán kinh phí
...
Điều 12. Quyết toán kinh phí
...
Chương IV TRÁNH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
...
Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
...
Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan cử người đi đào tạo, bồi dưỡng và của người học
...
Điều 16. Về bồi hoàn chi phí đào tạo
...
Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành
...
PHỤ LỤC SỐ 01 MỨC SINH HOẠT PHÍ CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 2395

Xem nội dung VB
Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 88/2017/TT-BTC
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2395/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Mục tiêu tổng quát của Quyết định 2395/QĐ-TTg là nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ đó, Quyết định 2395/QĐ-TTg đưa ra các mục tiêu cụ thể sau:

a) Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 150 chuyên gia (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 200 chuyên gia (giai đoạn 2021 - 2025) ở nước ngoài nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới; tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư;

b) Đào tạo, bồi dưỡng khoảng 50 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 80 nhóm nghiên cứu (giai đoạn 2021 - 2025) ở nước ngoài nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của ngành, lĩnh vực;

c) Bồi dưỡng sau tiến sỹ cho khoảng 100 người (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 200 người (giai đoạn 2021 - 2025) ở trong nước và nước ngoài để phát triển và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai; tạo nguồn để hình thành chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ;

d) Bồi dưỡng khoảng 200 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn 2016 - 2020) và khoảng 300 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (giai đoạn từ 2021 - 2025) về kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo ở trong nước và nước ngoài.

Từ khóa: Quyết định 2395/QĐ-TTg

4.231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
299242