• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2399/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 2399/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1228/TTr-SLĐTBXH ngày 30/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Huỳnh Thị Hằng

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Võ Văn Mãng

- Giám đốc Sở LĐTBXH

- Phó Chủ tịch TT;

3. Ông Trần Hữu Quyền

- PGĐ Sở LĐTBXH - GĐ Quỹ BTTE

- Phó Chủ tịch;

4. Ông Trần Văn Mi

- Giám đốc Sở Tài chính

- Thành viên;

5. Ông Phan Ngọc Sự

- Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước

- Thành viên.

Mi các ông/bà có tên sau tham gia thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh:

1. Ông Nguyễn Hồng Trà

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Thành viên;

2. Ông Đoàn Như Viên

- Tổng biên tập báo Bình Phước

- Thành viên;

3. Ông Nguyễn Văn Nhãn

- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Thành viên;

4. Ông Đỗ Đại Đồng

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

- Thành viên;

5. Ông Trần Thanh Tùng

- CTCĐ Công ty Cao su Lộc Ninh

- Thành viên;

6. Ông Nguyễn Sư Sơn

- CT CĐ Công ty CPCS Đồng Phú

- Thành viên;

7. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ

- Tổng Giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH

- Thành viên.

Điều 2. Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có nhiệm vụ quyết định phương hướng, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; bảo trợ và tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động tài trợ nhằm phát triển nguồn vốn Quỹ Bảo trợ trẻ em; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước; Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh thay đổi thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Lưu: VT(qđ118-16).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2399/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2399/QĐ-UBND

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326363