• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2399/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 2399/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN, KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục 34 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, 04 thủ tục hành chính không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục thủ tục hành chính được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC-VPCP (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 34 TTHC THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2399/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

I

Lĩnh vực Báo chí

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Qua dịch vụ bưu chính công ích

2

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

3

Cho phép họp báo (trong nước)

4

Phát hành thông cáo báo chí

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

6

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

7

Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

II

Lĩnh vực Xuất bản

8

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Qua dịch vụ bưu chính công ích

 

9

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

11

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

12

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

13

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

14

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

15

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

16

Cấp giấy phép hoạt động in

17

Cấp lại giấy phép hoạt động in

18

Đăng ký hoạt động cơ sở in

19

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

20

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

21

Đăng ký sử dụng máy photocoppy màu, máy in có chức năng photocopy màu

22

Chuyển nhượng máy photocoppy màu, máy in có chức năng photocopy màu

III

Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử

23

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Qua dịch vụ bưu chính công ích

24

Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

25

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

26

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

27

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện từ tổng hợp

28

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

IV

Lĩnh vực bưu chính

29

Cấp giấy phép bưu chính

Qua dịch vụ bưu chính công ích

30

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

31

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

32

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

33

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

34

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC 04 TTHC KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

I

Lĩnh vực Internet

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Qua hệ thống bưu chính.

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2399/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Anh Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2399/QĐ-UBND

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392969