• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp kèm theo Quyết định 62/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Quyết định 24/2012/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2012/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1120/TTr-SNV ngày 22 tháng 5 năm 2012 và Báo cáo kết quả thẩm định số 588/BC-STP ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Mục I tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND , như sau:

“a) Cơ sở pháp lý:

- Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 02 năm 1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Mục I tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND , như sau:

“d) Hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu 03/TT-LLTP, dùng cho cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2; theo mẫu 04/TT-LLTP, dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1; theo mẫu 05a/TT-LLTP dùng cho cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1; theo mẫu 05b/TT-LLTP dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2).

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp (photocopy kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp (bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

* Lưu ý: người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ phải xuất trình bản chính và bản sao chụp để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Mục I tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND , như sau:

“e) Quy trình và thời gian giải quyết: đối với công dân Việt Nam cư trú một nơi tại tỉnh Ninh Thuận thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Ninh Thuận, thì thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu nhận hồ sơ và chuyển ngay cho Phòng Hành chính - Tư pháp.

- Phòng Hành chính - Tư pháp kiểm tra hồ sơ và lập phiếu xác minh: 04 ngày làm việc.

- Sau khi có kết quả xác minh, Phòng Hành chính - Tư pháp sẽ lập phiếu lý lịch tư pháp trình Giám đốc Sở: 01 ngày làm việc.

- Giám đốc Sở ký duyệt phiếu lý lịch tư pháp: 01 ngày làm việc.

- Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày làm việc.

* Lưu ý:

- Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. Riêng công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

* Sơ đồ luân chuyển hồ sơ:

g) Lệ phí: thực hiện theo Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp và công văn số 736/BTP-TTLLTPQG ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 174/2011/TT-BTC”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2012/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 30/05/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2012/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144704