• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND sửa đổi Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 kèm theo Quyết định 85/2009/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 THẠC SĨ, TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2010-2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2009/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 275/TTr-SNV ngày 26 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bỏ nội dung: “Sinh viên và đối tượng khác: Sau khi trúng tuyển đầu vào học thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được ký kết hợp đồng lao động, hưởng lương theo ngạch, bậc (đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học hưởng lương bậc 1 ngạch chuyên viên) và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành” được quy định tại điểm a, khoản 1, mục VII, phần II của Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 29/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234933