• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 24/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014; Xét đề nghị của Giám đốc Sởpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng được áp dụng đối với việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản các việc khác liên quan đến việc công chứng do các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện. Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

Số TT

NỘI DUNG

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG

(đồng/trường hợp)

I

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

 

1

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

300.000

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

200.000

3

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử

100.000


100.000

 

dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác

- Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản

- Hợp đồng vay tiền

- Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng

 


100.000

100.000


100.000

100.000


100.000

100.000

4

- Di chúc

50.000

- Hợp đồng uỷ quyền

50.000

- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô

50.000

- Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

50.000

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

50.000

5

Văn bản từ chối nhận di sản

30.000

6

- Giấy uỷ quyền

20.000

- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy

20.000

7

Hợp đồng, giao dịch khác

200.000

II

ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BẢN

 

1

Phí đánh máy văn bản (trang A4)

5.000 đồng/trang

2

Phí sao chụp văn bản (trang A4)

500 đồng/trang

3

Phí sao chụp văn bản (trang A3)

1.000 đồng/trang

III

DỊCH GIẤY TỜ, VĂN BẢN

 

1

Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt

 

 

Dịch từ Tiếng Anh hoặc tiếng của một số nước thuộc EU sang Tiếng Việt

120.000 đồng/trang

 

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

150.000 đồng/trang

2

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

 

 

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng của một số nước thuộc EU

150.000 đồng/trang

 

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác

190.000 đồng/trang

IV

CÁC VIỆC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÔNG CHỨNG

 

1

Công bố di chúc

100.000

2

Niêm yết thông báo hồ thừa kế

150.000

3

Các việc khác

50.000

Điều 2. Mức thu thù lao công chứng đối với từng loại việc của Tổ chức hành nghề công chứng không được cao hơn mức trần quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộpháp (Cục Kiểm tra văn bản, Cục Bổ trợ pháp);
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT.Tỉnh ủy; TT. HĐND Tỉnh;
- CT các PCT.UBND Tỉnh;
- Các Tổ chức hành nghề công chứng;
- quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266229