• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Quản lý người nước ngoài

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 24/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1301/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 27/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công an, Tư pháp, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Nghệ An;
- Lưu: VT, VX (Khoa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

QUY CHẾ

QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc ký hợp đồng, quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An có sử dụng lao động người nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đảm bảo đúng quy định pháp luật và dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

3. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài về những quy định của pháp luật có liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Tuyên truyền, hướng dẫn về những quy định của pháp luật có liên quan đến lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Công an, Tư pháp, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài;

- Tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Xác nhận lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động.

2. Công an tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp thị thực cho lao động người nước ngoài liên quan đến việc cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

3. Sở tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định, của pháp luật.

4. Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng có yếu tố nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Sở Công thương hướng dẫn văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài và các tổ chức thực hiện chào bán dịch vụ tại tỉnh Nghệ An thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động và gửi thông báo trước bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tỉnh Nghệ An theo quy định.

6. Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh về quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài.

7. Sở Y Tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài thực hiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ đối tượng là người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành. Hướng dẫn các cơ sở y tế có sử dụng lao động người nước ngoài chấp hành các quy định về cấp giấy phép lao động.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Lao động - TB&XH và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam cho các doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trong Khu kinh tế Đông Nam về quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh);

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động người nước ngoài làm việc và cư trú trên địa bàn.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài hướng dẫn, cung cấp cho lao động người nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chỉ đạo các thầu chính, nhà thầu phụ xây dựng phương án sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước ngoài trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài.

Điều 6. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Định kỳ hàng tháng, Sở Lao động - TB&XH tổng hợp danh sách lao động người nước ngoài đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động; danh sách lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; danh sách thu hồi giấy phép lao động gửi Công an tỉnh để theo dõi và thực hiện cấp thị thực, thẻ tạm trú.

Đối với lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, tổng hợp báo cáo Công an tỉnh trục xuất theo quy định (Trừ các trường hợp lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

2. Công an tỉnh có trách nhiệm trao đổi thông tin về lao động người nước ngoài được cấp thị thực vào làm việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin về người nước ngoài theo yêu cầu của Sở Tư pháp để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Phối hợp với Sở Công thương trong việc xác định người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động và việc cấp mới, điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động của các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư cung cấp danh sách kèm theo thông tin về các doanh nghiệp, các nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài cho Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để cập nhật, theo dõi quản lý khi có yêu cầu.

4. Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo thuận lợi cho người nước ngoài trong việc khám sức khỏe.

5. Sở Công Thương định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài; đồng thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam 01 bản để theo dõi, quản lý.

6. Sở Ngoại vụ cung cấp danh sách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có văn phòng đại diện, văn phòng dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài thuộc hoặc không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thông báo bằng văn bản cho Sở LĐ - TB&XH, Công an tỉnh các đoàn vào có chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An về hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực.

7. Sở Giáo dục và đào tạo thông báo kịp thời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh danh sách các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có sử dụng giáo viên, tình nguyện viên là người nước ngoài theo định kỳ hàng quý.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại Khu kinh tế về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài làm việc và cư trú tại địa phương mà bị chết. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài báo cáo nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Đông Nam) để được xem xét, chấp thuận.

Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài (bao gồm lao động làm việc cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (đối với các đơn vị đóng trên địa bàn Khu kinh tế); đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) và thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị và các nhà thầu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, kịp thời thu hồi giấy phép lao động nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Trường hợp không thu hồi được giấy phép lao động phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 7. Thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại Vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành và chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài.

2. Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, nhà thầu tại Khu kinh tế Đông Nam.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc, kiểm tra doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài và người nước ngoài làm việc, cư trú trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 8. Xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật về việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn.

2. Công An tỉnh kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý và yêu cầu xuất cảnh, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Nghệ An không có giấy phép lao động hoặc không có giấy tờ chứng minh không thuộc diện cấp giấy phép lao động; người lao động nước ngoài do doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu tự ý tuyển dụng không được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý đối với người lao động nước ngoài vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

3. Sở Ngoại Vụ phối hợp các ngành chức năng quản lý và xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh trong công tác lãnh sự đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Định kỳ 06 tháng và hàng năm các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Trong quá trình thực hiện phối hợp quản lý nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384147