• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


Văn bản pháp luật về Luật Giá

Văn bản pháp luật về Sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi

 

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Tải về Quyết định 24/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá s 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi b sung một s điu của nghị định 177/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ v sản xut và cung ứng sản phm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết v giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Nghị định s 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư s 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một s điều của Luật Thủy lợi;

Thực hiện Quyết định s 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính v giá ti đa sản phm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Nghị quyết s 28/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định giá sản phm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

Theo đ nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Điều 2. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy li

1. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 thực hiện theo Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

2. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích nêu trên là căn cứ để lập dự toán, giao dự toán, đặt hàng tưới, tiêu với các đơn vị làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Thủ tục đặt hàng, lập, cấp phát, thanh quyết toán cho tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định này để lập dự toán, giao dự toán, hợp đồng tưới, tiêu và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi: Thực hiện đúng quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quyết định này và văn bản pháp luật có liên quan.

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Giám đốc các Công ty khai thác công trình thủy lợi; Giám đốc các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN & PTNT, Bộ Tài chính;
- Cục KTVB
QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó CT UBND tnh;
- Như điều 4;
- VPUB: LĐVP, NN, KT, TH;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 08/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
423137