• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Quyết định 24/QĐ-VSD năm 2015 về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tải về Quyết định 24/QĐ-VSD
Bản Tiếng Việt

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-VSD

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ CẤP MÃ SỐ ĐỊNH DANH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-BTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ công văn số 1137A/UBCK-PTTT ngày 13/03/2015 của UBCKNN về việc chấp thuận các quy chế hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/8/2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế và Quyết định số 115/QĐ-VSD ngày 25/8/2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế ban hành kèm Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21/8/2012.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- HĐQT (để b/cáo);
- Các SGDCK;
- Ban TGĐ;
- CN VSD;
- Lưu: HCQT, ĐK.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Văn Thanh

 

QUY CHẾ

CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ CẤP MÃ SỐ ĐỊNH DANH CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế  cho các chứng khoán quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán.

2. Cấp mã chứng khoán trong nước

a. Mã chứng khoán trong nước được VSD cấp là duy nhất và không trùng lắp với các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc mã chứng khoán đã được VSD cấp.

b. Mã chứng khoán trong nước được cấp không phụ thuộc vào tên viết tắt đã đăng ký sở hữu bản quyền. VSD xem xét cấp mã căn cứ vào các tiêu chí kỹ thuật của hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán ( sau đây viết tắt là SGDCK), tên viết tắt của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, tổ chức phát hành, sự lựa chọn mã của tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH), thông tin về đợt phát hành chứng khoán, thông tin về chứng khoán cơ sở...

c. Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp sẽ được sử dụng thống nhất làm mã giao dịch của TCPH khi TCPH niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên SGDCK.

3. Cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế

a. Mã số định danh chứng khoán quốc tế (sau đây viết tắt là mã ISIN) được VSD cấp trên cơ sở thoả thuận đối tác với Hiệp hội các cơ quan cấp mã quốc gia (sau đây viết tắt là ANNA) và theo các nguyên tắc quy định của tổ chức này tại Bộ Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6166 về chứng khoán và công cụ tài chính.

b. VSD thực hiện cấp mã ISIN cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam và mã ISIN này sẽ được VSD cấp đồng thời với mã chứng khoán trong nước.

4. Nguyên tắc cấp mã chứng khoán

a. VSD thực hiện cấp mã chứng khoán cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD và các chứng chỉ quỹ mở khi có văn bản đề nghị cấp mã của TCPH.

b. Đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu niêm yết và giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ, VSD sẽ chủ động cấp mã chứng khoán căn cứ theo hồ sơ đăng ký chứng khoán của TCPH.

c. Đối với quyền mua chứng khoán phát hành thêm, VSD sẽ chủ động cấp mã chứng khoán cho các đợt phát hành quyền mua căn cứ theo văn bản của TCPH thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu thực hiện quyền mua.

5. Nguyên tắc bảo lưu và cung cấp mã dự kiến

a. VSD thực hiện cung cấp mã chứng khoán dự kiến hoặc bảo lưu mã chứng khoán theo văn bản đề nghị của TCPH.

b. Đối với các công ty đại chúng, VSD chỉ xem xét chấp thuận đăng ký bảo lưu mã chứng khoán một lần duy nhất và thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán là 06 tháng kể từ ngày VSD có văn bản thông báo chấp thuận.

c. Đối với các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu, thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán dự kiến là 01 năm kể từ ngày VSD có văn bản thông báo chấp thuận.

d. Sau thời hạn bảo lưu nêu trên, nếu các TCPH không thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, VSD có quyền tự động hủy bỏ mã đã cung cấp dự kiến hoặc bảo lưu để cấp cho TCPH khác.

6. Nguyên tắc hủy mã chứng khoán

a. Mã chứng khoán đã cấp sẽ không được thay đổi trừ trường hợp TCPH hủy đăng ký chứng khoán.

b. Khi TCPH hủy đăng ký chứng khoán VSD sẽ tự động huỷ mã chứng khoán trong nước và mã ISIN của các tổ chức đó. Mã chứng khoán cho các đợt phát hành quyền mua sẽ tự động hết hiệu lực sau khi kết thúc thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua.

c. Trong thời hạn 10 năm kể từ ngày huỷ mã chứng khoán, VSD sẽ không sử dụng lại mã trong nước và mã ISIN đã huỷ bỏ để cấp cho bất kỳ TCPH khác, trừ trường hợp chính TCPH có mã chứng khoán bị huỷ làm thủ tục đăng ký chứng khoán lại và xin cấp lại chính mã đã huỷ trước đó.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MÃ CHỨNG KHOÁN

I. Quy định về mã chứng khoán trong nước

1. Cổ phiếu

Mã cổ phiếu bao gồm 3 ký tự được quy định như sau:

- 3 chữ cái in hoa

hoặc - 2 chữ cái in hoa và 1 ký tự số

hoặc - 1 chữ cái in hoa và 2 ký tự số

2. Trái phiếu

2.1. Trái phiếu Chính phủ

Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Phương thức phát hành

Năm phát hành

Năm đáo hạn

Số thứ tự tại VSD

1 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu TCPH: 1 ký tự là chữ cái in hoa

T: Trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành

Trường hợp các tổ chức khác ngoài Kho bạc Nhà nước được Chính phủ ủy quyền thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ, ký tự chữ cái in hoa đầu ký hiệu TCPH sẽ được VSD quy định riêng căn cứ theo các tiêu chí được nêu tại khoản 2 Phần A Quy chế này.

- Ký hiệu phương thức phát hành: 1 ký tự là chữ in hoa

D : Đấu thầu

B: Bảo lãnh

L: Bán lẻ

H: Đại lý phát hành

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Năm đáo hạn: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm đáo hạn

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

2.2. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Mã trái phiếu Chính phủ bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Tổ chức phát hành

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

1 ký tự

3 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 1 ký tự là chữ B

- Ký hiệu TCPH: 3 ký tự là chữ cái in hoa là tên viết tắt của TCPH

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

2.3. Trái phiếu chính quyền địa phương:

Mã trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Phương thức phát hành

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

3 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu TCPH: 3 ký tự chữ in hoa là tên viết tắt địa phương nơi phát hành

- Ký hiệu phương thức phát hành: 1 ký tự là chữ in hoa

D: Đấu thầu

B: Bảo lãnh

L: Bán lẻ

H: Đại lý phát hành

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

2.4. Trái phiếu công ty

a. Đối với trái phiếu niêm yết/ đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội

Mã trái phiếu công ty bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Đặc tính trái phiếu

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

3 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu TCPH: 3 ký tự, quy định giống mã cổ phiếu, trường hợp TCPH là công ty niêm yết trên SGDCK: 03 ký tự này sẽ là mã cổ phiếu đã được cấp.

- Ký hiệu đặc tính trái phiếu: 1 ký tự quy định như sau

“1” : Trái phiếu trả lãi định kỳ

“2”: Trái phiếu chiết khấu

“3”: Trái phiếu trả lãi sau

“4”: Trái phiếu chuyển đổi

“5”: Trái phiếu kèm trái quyền

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

b. Đối với trái phiếu niêm yết tại SGDCK TPHCM

Mã trái phiếu công ty bao gồm 8 ký tự được quy định như sau:

Tổ chức phát hành

Đặc tính trái phiếu

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

3 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

2 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu TCPH: 3 ký tự, quy định giống mã cổ phiếu, trường hợp TCPH là công ty niêm yết trên SGDCK: 03 ký tự này sẽ là mã cổ phiếu đã được cấp.

- Ký hiệu đặc tính trái phiếu: 1 ký tự quy định như sau

“1” : Trái phiếu trả lãi định kỳ

“2”: Trái phiếu chiết khấu

“3”: Trái phiếu trả lãi sau

“4”: Trái phiếu chuyển đổi

“5”: Trái phiếu kèm trái quyền

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 2 ký tự là ký tự số

3. Tín phiếu

Mã Tín phiếu bao gồm 9 ký tự được quy định như sau:

Tín phiếu

Tổ chức phát hành

Năm phát hành

Số thứ tự tại VSD

2 ký tự

2 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- Ký hiệu Tín phiếu: 2 ký tự là chữ TP

- Ký hiệu TCPH: 2 ký tự KB là chữ cái in hoa là chữ viết tắt của Kho bạc Nhà nước

- Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành

- Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số

4. Chứng chỉ quỹ

Mã chứng chỉ quỹ bao gồm 8 ký tự được quy định như sau:

Ký hiệu viết tắt nhóm sản phẩm quỹ

Ký hiệu viết tắt của loại quỹ

Mã viết tắt tên Công ty quản lý quỹ

Mã viết tắt của Quỹ

2 ký tự

1 ký tự

2 ký tự

3 ký tự

Trong đó:

- 2 ký tự đầu tiên: là chữ cái FU, ký hiệu viết tắt nhóm sản phẩm quỹ (Fund)

- 1 ký tự tiếp theo: là ký tự ký hiệu viết tắt thể hiện loại quỹ, cụ thể như sau:

C: Quỹ đầu tư dạng đóng (Close-ended fund)

O: Quỹ mở (Open-ended fund)

E: Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-traded fund)

P: Quỹ hưu trí (Pension fund)

H: Quỹ đầu cơ (Hedge fund)

- 2 ký tự tiếp theo: là ký tự số hoặc chữ dùng để thể hiện mã viết tắt của Công ty quản lý quỹ

- 3 ký tự cuối: là ký tự số hoặc chữ thể hiện mã viết tắt của Quỹ.

5. Chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán đặc thù khác

5.1. Quyền mua chứng khoán phát hành thêm

Mã quyền mua bao gồm 09 ký tự được quy định như sau

Ký hiệu viết tắt nhóm sản phẩm chứng khoán đặc thù khác

Ký hiệu viết tắt quyền mua

Ký hiệu mã chứng khoán cơ sở

Năm phát hành quyền mua

Số thứ tự quyền mua phát hành trong năm

02 ký tự

1 ký tự

3 ký tự

2 ký tự

1 ký tự

Trong đó:

- 2 ký tự đầu tiên: là chữ cái MI, ký hiệu viết tắt nhóm sản phẩm chứng khoán đặc thù khác

- 1 ký tự tiếp theo: là chữ cái R, ký hiệu viết tắt của quyền mua

- 3 ký tự tiếp theo: là ký tự số hoặc chữ thể hiện mã chứng khoán cơ sở

- 2 ký tự tiếp theo: là năm phát hành của quyền mua

- 1 ký tự cuối: là ký tự số thể hiện số thứ tự quyền mua của mã chứng khoán cơ sở phát hành trong năm.

5.2. Chứng khoán phái sinh và các chứng khoán đặc thù khác

Đối với trường hợp chứng khoán phái sinh(chứng quyền...) và các loại chứng khoán đặc thù khác, VSD quyết định việc cấp mã cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế và các tiêu chí được nêu tại khoản 2 Phần A Quy chế này sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN).

II. Quy định về mã ISIN

Mã ISIN bao gồm 12 ký tự chữ và số được quy định như sau:

Mã quốc gia của TCPH chứng khoán

Mã chứng khoán trong nước

Ký tự kiểm tra

2 ký tự

9 ký tự

1 ký tự

Trong đó:

- Mã quốc gia của TCPH chứng khoán: 2 ký tự chữ là VN (mã của Việt Nam theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6166).

- Mã chứng khoán trong nước: 9 ký tự số và chữ.

+ Trường hợp các mã trái phiếu chính phủ trong nước đã cấp trước đây có 10 ký tự khi chuyển đổi sang mã ISIN sẽ thực hiện như sau:

Đối với các trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành: thay 2 ký tự đầu “CP” bằng ký tự “T”

Đối với các mã do Ngân hàng Phát triển phát hành: thay 2 ký tự đầu “QH” bằng 1 ký tự “B”

+ Trường hợp các mã trái phiếu chính phủ có chứa ký tự “_” trong mã trái phiếu khi chuyển đổi sang  mã ISIN sẽ bỏ ký tự “_”.

+ Trường hợp các mã cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ trong nước có ít hơn 9 ký tự thì các chữ số 0 sẽ được thêm vào trước đó để đảm bảo có đủ 9 ký tự.

- Ký tự kiểm tra: 1 ký tự là ký tự số được tính theo nguyên tắc quy định tại Tiêu chuẩn quốc tế ISO 6166.

C. THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD

1. Việc cấp và đăng ký bảo lưu mã chứng khoán được thực hiện tại Trụ sở chính VSD.

2. Hồ sơ cấp mã chứng khoán

a. Đối với các TCPH thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD:

TCPH nộp Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán (Mẫu 01/CMCK) kèm theo hồ sơ đăng ký chứng khoán. Việc cấp mã sẽ được thực hiện đồng thời với việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán .

b. Đối với các chứng chỉ quỹ mở

Công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ đề nghị cấp mã tại VSD bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp mã chứng khoán (Mẫu 01/CMCK);

- Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập quỹ mở do UBCKNN cấp.

c. Đối với các quyền mua TCPH không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp mã cho quyền mua chứng khoán phát hành thêm tại VSD. Việc cấp mã cho quyền mua chứng khoán phát hành thêm được VSD thực hiện đồng thời với việc xử lý hồ sơ thực hiện quyền khi nhận được văn bản Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của TCPH.

3. Hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán

a. Hồ sơ đề nghị bảo lưu mã chứng khoán tại VSD của công ty đại chúng bao gồm:

- Giấy đề nghị bảo lưu mã chứng khoán (Mẫu 02/CMCK);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tài liệu xác nhận việc đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.

b. Hồ sơ đề nghị cung cấp mã chứng khoán dự kiến và bảo lưu tại VSD của TCPH trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu bao gồm:

- Văn bản đề nghị cung cấp mã dự kiến của TPCH (Mẫu 03/CMCK).

4. Thời gian xử lý

a. Thời gian xử lý cấp mã chứng khoán cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD trùng với thời gian xử lý hồ sơ đăng ký chứng khoán. Thông tin mã chứng khoán được cấp sẽ được VSD thông báo cùng với thông tin về chứng khoán đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

b. Thời gian VSD xem xét, xử lý hồ sơ cấp mã cho chứng chỉ quỹ mở và cung cấp mã chứng khoán dự kiến và bảo lưu là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ TCPH. Sau khi thực hiện bảo lưu, cấp mã, VSD sẽ gửi văn bản thông báo xác nhận thông tin mã chứng khoán được cấp cho TCPH có liên quan.

c. Thời gian VSD xử lý việc cấp mã chứng khoán cho đợt phát hành quyền mua chứng khoán trùng với thời gian VSD xử lý hồ sơ thực hiện quyền. Thông tin mã quyền mua sẽ được VSD thông báo cùng với thông tin thực hiện quyền trên Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu thực hiện quyền gửi cho các bên liên quan.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các TCPH có mã chứng khoán đã được SGDCK cấp trước đây không phải thực hiện xin cấp lại mã chứng khoán trong nước với VSD và các mã chứng khoán này sẽ được VSD giữ nguyên và ghi nhận vào hệ thống mã chứng khoán trong nước đã cấp của VSD.

2. Các TCPH có mã chứng khoán trong nước đã được VSD cấp và ghi nhận trước đây sẽ không phải thực hiện xin cấp mã ISIN với VSD. VSD tự động cấp mã ISIN cho các mã chứng khoán này theo quy định nêu tại Mục II Phần B Quy chế này.

3. Các TCPH có mã ISIN do cơ quan thay thế của ANNA cấp trước đây sẽ được VSD cấp lại theo nguyên tắc nêu tại mục II phần B Quy chế này. VSD sẽ thông báo cho các thành viên lưu ký, TCPH, SGDCK thời điểm hiệu lực của các mã ISIN do VSD cấp cho những chứng khoán này qua trang web của VSD.

4. Toàn bộ thông tin về mã ISIN sau khi được cấp sẽ được VSD gửi cho ANNA theo đúng quy định của ANNA về việc cấp và quản lý mã ISIN.

5. Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước và mã ISIN sau khi cấp sẽ được VSD công bố lên trang web của VSD để phục vụ cho việc tra cứu của các bên liên quan.

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các bên liên quan có thể liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

 

Mẫu 01/CMCK

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                             Fax:

Vốn điều lệ:

Số tài khoản:                                         tại Ngân hàng:

Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập số: ….ngày ….. do: ….. cấp.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán cho chứng khoán do chúng tôi phát hành như sau:

- Tên chứng khoán:

- Loại chứng khoán:[1]

- Mã chứng khoán đề xuất:

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các quy định về cấp mã chứng khoán do VSD ban hành.

 

 

....., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 02/CMCK

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LƯU MÃ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Trụ sở chính:

Điện thoại:                                             Fax:

Vốn điều lệ:

Số tài khoản:                                         tại Ngân hàng:

Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày                do:                    cấp.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chấp thuận cho công ty được đăng ký trước mã chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán:                                                         

- Loại chứng khoán:[2]

- Mã chứng khoán đề nghị bảo lưu:

- Lý do bảo lưu mã chứng khoán:

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng như các quy định về cấp mã chứng khoán do VSD ban hành.

 

 

....., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 03/CMCK

(Ban hành kèm theo Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại VSD)

TÊN TCPH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

..., ngày..... tháng..... năm.......

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Để chủ động cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ/ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh/ tín phiếu vào tháng/ quý/ năm ……., (tên TCPH) đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp mã chứng khoán dự kiến cho các trái phiếu/ tín phiếu phát hành lần đầu của chúng tôi như sau:

- Kỳ hạn …… (tuần/ năm …): số mã: ……

- Kỳ hạn …… (tuần/ năm …): số mã: ……

Sau khi kết thúc tháng/ quý/ năm, chúng tôi sẽ thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số mã đã sử dụng/số mã chưa sử dụng để Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam biết và xử lý.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

 [1] Ghi rõ loại chứng khoán đề nghị cấp mã (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...)

[2] Ghi rõ loại chứng khoán đề nghị bảo lưu mã (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ...)

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 24/QĐ-VSD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam   Người ký: Dương Văn Thanh
Ngày ban hành: 13/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 24/QĐ-VSD

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364200