• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2400/QĐ-UBND quy định về thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Tải về Quyết định 2400/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển công chức, Ban coi thi và thí sinh dự thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy Lâm Đồng;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban giám sát kỳ thi;

- Website SNV;
- Như Điều 3 (để T/h);
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY ĐỊNH

THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

1. Phạm vi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính (bao gồm các môn: chuyên ngành, tiếng anh và tin học).

2. Đối tượng: Thí sinh dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức, Ban coi thi trc nghiệm trên máy tính, giám thị phòng thi, giám thị kiêm kỹ thuật viên phần mm, kỹ thuật viên máy tính tham gia kỳ thi tuyn công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Điều 2. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi

1. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự; phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định, nếu thí sinh không có mặt tại phòng thi trước khi giám thị cho phép thí sinh đăng nhập vào hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính thì không được dự thi môn đó và các môn tiếp theo.

2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) lên mặt bàn để giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng thi kiểm tra. Nếu phát hiện sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí sinh phải báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức (HĐTT) để điều chỉnh. Trường hợp bị mất chứng minh thư nhân dân thí sinh báo cáo và làm cam đoan để HĐTT xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Thí sinh vắng mặt môn thi đầu tiên thì sẽ không được tham gia các môn tiếp theo (trừ trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học).

5. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

6. Thí sinh tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị; nghiêm cấm mọi hình thức thi hộ, thi kèm; thí sinh không được nhìn bài của thí sinh khác, không được trao đổi trong khi thi và không thực hiện các hành vi gian lận khác;

Thí sinh chỉ được phép sử dụng hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tính; ngoài ra, thí sinh không được sử dụng bất cứ ứng dụng nào khác của máy tính;

Thí sinh không được tự ý tắt máy tính với bất kỳ lý do nào; không được tự ý thay đổi vị trí ngồi đã được quy định.

Thí sinh phát hiện máy tính không sử dụng được do bị hỏng phải kịp thời báo cho giám thị để xem xét, giải quyết.

7. Trước khi làm bài thi trên máy tính, thí sinh nhập đúng số báo danh đã được giám thị cấp để truy cập vào hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính và kiểm tra thông tin họ và tên của thí sinh trước khi đăng nhập vào hệ thống.

8. Thí sinh có thắc mắc cần hỏi giám thị phải hỏi công khai; giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi; trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo giám thị để giải quyết.

9. Trong thời gian làm bài của từng môn thi, thí sinh không được ra ngoài phòng thi, trừ trường hợp bất khả kháng được giám thị cho phép.

10. Thí sinh có trách nhiệm ký tên vào danh sách thi từng môn sau khi kết thúc và nộp bài thi (hoặc hết giờ làm bài). Bài thi chỉ được tính là đã nộp sau khi thí sinh nộp bài thi và ký tên vào danh sách thi; Thí sinh không làm bài thi hoặc không ký tên vào danh sách thi coi như bỏ thi và không được quyền khiếu nại về sau.

11. Khi hết giờ thi, thí sinh có trách nhiệm ký xác nhận vào bản kết quả tổng hợp điểm thi, nghiêm cấm mọi hình thức ký thay.

12. Có quyền tố giác những người vi phạm Quy định thi cho giám thị, Trưởng ban coi thi hoặc HĐTT.

Điều 3. Điểm thi; phúc khảo bài thi; khiếu nại về bài thi

1. Điểm thi của mỗi bài thi trắc nghiệm trên máy tính do máy tính chấm điểm và thông báo kết quả điểm thi ngay sau khi thí sinh nộp bài thi.

2. Thí sinh không đạt từ đủ 50 điểm trở lên một trong 3 bài thi trắc nghiệm chuyên ngành, tin học văn phòng, ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn thi) sẽ không được tham gia dự thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành.

3. Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy tính, trừ trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả thi.

4. Trường hợp thí sinh phát hiện câu hỏi đề thi có sai sót, phải viết đơn ngay sau khi kết thúc ca thi đề nghị Ban coi thi, HĐTT xem xét, giải quyết. Không giải quyết các đơn khiếu nại của thí sinh ngoài thời gian trên.

Điều 4. Xử lý thí sinh vi phạm Quy định thi

Đối với những thí sinh vi phạm Quy định thi đều phải lập biên bản, tịch thu tang vật (nếu có) và ghi rõ hình thức kỷ luật, hai giám thị phòng thi và thí sinh vi phạm ký vào biên bản; nếu thí sinh vi phạm cố tình không ký biên bản, giám thị mời 02 thí sinh trong phòng thi ký làm chứng.

Tùy mức độ nặng nhẹ để xử lý vi phạm theo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách, áp dụng đối với những thí sinh vi phạm lỗi một lần: cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình; nhìn bài, trao đi với thí sinh khác bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành; mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 20% số điểm thi của môn đó.

2. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Đã bị khiển trách nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy định thi;

- Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện thông tin khác trong phòng thi;

Thí sinh vi phạm hình thức cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 40% số điểm môn đó.

3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Đã bị cảnh cáo nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy định thi;

- Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

- Cố ý làm hỏng hệ thống máy tính phục vụ thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi trong khi thi môn nào thì sẽ bị điểm không (0) môn thi đó; phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Trưởng ban Coi thi trắc nghiệm trên máy tính và không được thi các môn tiếp theo.

4. Đối với trường hợp thí sinh không ký hoặc cố tình không ký vào bản kết quả điểm thi thì không được khiếu nại về kết quả bài thi.

5. Hủy kết quả bài thi đối với trường hợp thi hộ, đồng thời đề nghị xử lý theo Quy định của pháp luật đối với người thi hộ. Chủ tịch HĐTT quyết định hủy kết quả bài thi.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám thị phòng thi, Giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, Kỹ thuật viên phần mềm, Giám thị hành lang

1. Không được mang theo điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; Chỉ được giúp thí sinh về kỹ thuật; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, uống bia, rượu; phải có mặt đúng giờ và làm các nhiệm vụ theo quy định.

2. Nhiệm vụ Giám thị phòng thi:

- Kiểm tra phòng thi, ghi số báo danh của thí sinh vào chỗ ngồi tại phòng thi theo quy định của Ban coi thi;

- Khi có hiệu lệnh, Giám thị 1 gọi tên thí sinh vào phòng thi; Giám thị 2 (kiêm kỹ thuật) kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định. Giám thị tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định; sử dụng chứng minh nhân dân, giấy báo dự thi và danh sách để đối chiếu, nhận diện thí sinh:

- Hướng dẫn thí sinh các quy định về làm bài thi, nội quy thi;

- Thực hiện nhiệm vụ coi thi theo nội quy, quy chế của kỳ thi;

- Giám thị chỉ được trả lời thí sinh công khai trong phạm vi quy định;

- Không được cho thí sinh ra ngoài phòng thi khi đang thi. Nếu thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cáo Trưởng ban Coi thi kịp thời giải quyết;

- Thí sinh vi phạm quy định thi, giám thị phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định;

- Khi có tình huống bất thường xảy ra, phải báo cáo ngay cho Trưởng ban Coi thi để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giải quyết;

- Giám thị và những người làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề thi cho thí sinh;

- Khi kết thúc ca thi, giám thị in điểm thi của thí sinh và yêu cầu thí sinh ký xác nhận. Sau đó in danh sách điểm thi của ca thi và ký xác nhận trên danh sách điểm thi của ca thi đó.

3. Nhiệm vụ kỹ thuật viên máy tính:

- Bảo đảm hệ thống máy tính trong phòng thi hoạt động tốt, nếu máy tính bị hư hỏng phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế kịp thời;

- Kiểm tra máy tính trong phòng thi trước, trong và sau quá trình thi;

- Bảo vệ đề thi trong khi thi, không để lọt ra ngoài phòng thi; Không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề thi cho thí sinh;

- Phối hợp với Giám thị hành lang, Giám thị 1, Giám thị 2 kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định; tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định.

4. Nhiệm vụ Giám thị hành lang:

- Giám sát mọi hoạt động bên ngoài phòng thi;

- Phối hợp Giám thị phòng thi, Giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, Kỹ thuật viên phần mềm kiểm tra, hướng dẫn thí sinh trước, trong, sau quá trình thi;

- Theo dõi thí sinh khi ra ngoài phòng thi trong quá trình đang thi (nếu có).

- Nếu giám thị, kỹ thuật viên máy tính, kỹ thuật viên phần mềm, giám thị hành lang nào vi phạm Quy định, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2400/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2400/QĐ-UBND

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400761