• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2403/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2403/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ GIỮA VIỆT NAM VÀ A-DÉC-BAI-GIAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ-THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC-KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 12734/TTr-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật (dưới đây viết tắt là Phân ban) với thành phần như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Công Thương.

- Thư ký Phân ban: Cán bộ cấp Vụ hoặc tương đương thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

- Các thành viên của Phân ban là đại diện các Bộ, cơ quan có hợp tác với A-déc-bai-gian. Căn cứ nội dung từng phiên họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - A-déc-bai-gian, Chủ tịch Phân ban mời đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia.

Điều 2. Phân ban được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Phân ban được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Việc tổ chức các hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP các Vụ: TH, TKBT, TCCB, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b). LH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2403/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2403/QĐ-TTg

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262325