• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2404/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2404/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH, TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 355/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về việc Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1359/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La, với những nội dung sau:

1. Bổ sung đoạn Quốc lộ 6 mới - Quốc lộ 6 cũ - Trung tâm huyện Vân Hồ dài 5 km vào Đường tỉnh 101 (Mộc Châu - Mường Tè); tổng chiều dài Đường tỉnh 101 sau khi được bổ sung là 55 km.

2. Bổ sung đoạn bản Kẻ - bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến dài 23 km vào Đường tỉnh 109 (Mường La - Ngọc Chiến); tổng chiều dài Đường tỉnh 109 sau khi được bổ sung là 40 km.

3. Bổ sung tuyến Đường tỉnh 111 (Bắc Yên - Mường La), đoạn thị trấn Mường La - Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La dài 6 km vào Hệ thống đường tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư các tuyến đường trên có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, hiện trường và tổ chức bàn giao cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT. KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2404/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2404/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210439