• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Quyết định 2406/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Thái Bình

Tải về Quyết định 2406/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2406/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 139/TTr-SLĐTBXH ngày 18/8/2016 về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Kiện toàn Ban Công tác người cao tui tỉnh Thái Bình (gọi tt là Ban Công tác) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Công tác: Bà Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Công tác:

- Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Mời ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

3. Các ủy viên, gồm các ông (bà):

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia Ban Công tác và làm ủy viên:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn th, cơ quan có thành viên tham gia Ban Công tác lập danh sách thành viên Ban Công tác gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi;

b) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tui và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn;

c) Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phạm vi của tỉnh;

d) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan việc thực hiện quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ người cao tui. Sơ kết, tổng kết và đnh kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Điều 3. Ban Công tác làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Các thành viên của Ban Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật. Trưởng Ban Công tác trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác và ban hành Quy chế làm việc của Tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia Ban Công tác.

- Cơ quan thường trực của Ban Công tác là Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Ban Công tác không có tài khoản và con dấu riêng; Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực ghi chức vụ (chức danh) và ký văn bản của Ban Công tác theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Kinh phí hoạt động của Ban Công tác được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định khác trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Nội vụ, Lao động TBXH;
- Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH
, KGVX.

CHỦ TỊCH
Ng
uyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2406/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 07/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2406/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326208