• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY năm 2013 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh cao bằng phòng chống dịch bệnh do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH CAO BẰNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định cố 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại công văn số 2885/UBND-NL ngày 09/10/2013 về việc đề nghị hỗ trợ vắc xin Tai xanh, hóa chất sát trùng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương xuất cấp không thu tiền 5.000 (Năm nghìn) lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS). Việc xuất cấp nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành, đồng thời đảm bảo đủ số lượng và chất lượng hóa chất.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân bổ và hướng dẫn sử dụng hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh theo quy định; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cục Thú y chỉ đạo Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện việc xuất cấp và sử dụng hóa chất dự trữ quốc gia đúng mục đích và theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Giám đốc Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2410/QĐ-BNN-TY   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2410/QĐ-BNN-TY

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210323