• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình xúc tiến thương mại

Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 2410/QĐ-UBND thành lập Tiểu ban tổ chức để phối hợp thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư nông nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013 tại Đồng Nai

Tải về Quyết định 2410/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KẾT HỢP XTĐT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2013 TẠI ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Văn bản số 1281/BNN-KH ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp về việc Phối hợp tổ chức Chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1618 SNN-KHTC ngày 17/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban tổ chức để phối hợp thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư nông nghiệp nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013 diễn ra từ ngày 28/11/2013 đến 02/12/2013 tại Đồng Nai, gồm:

1. Trưởng Tiểu ban:

- Ông: Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

2. Phó Trưởng Tiểu ban thường trực:

Ông: Phạm Minh Đạo - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

3. Thành viên:

- Ông: Hồ Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tài chính

- Ông: Cao Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ông: Châu Minh Nguyện - Phó Giám đốc Sở Công thương

- Ông: Nguyễn Văn Thuộc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Ông: Ngô Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Ông: Ngô Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

- Bà: Nguyễn Thị Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ

- Bà Giang Thị Thu Nga - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

- Ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở VHTTDL

- Ông: Huỳnh Cao Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế

- Ông: Lê Hữu Thiện - Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh

- Ông: Nguyễn Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà.

Điều 2. Tiểu Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện “Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Bộ năm 2013” đúng theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tiểu Ban tổ chức chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về toàn bộ nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai khi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Bộ năm 2013”, kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền.

Tiểu Ban tổ chức được quyền huy động một số cán bộ, chuyên viên giúp việc từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu Ban tổ chức

Các văn bản do Trưởng Tiểu Ban, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực và các thành viên ký được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tiểu Ban tổ chức phối hợp thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn khu vực Đông Nam Bộ năm 2013 tại Đồng Nai tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hoà và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực tỉnh Ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh – Phó Văn phòng;
- Lưu: VT,KT,ĐT.
HoaKTthanhlaptieubantochucHoichoNN

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2410/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2410/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204515