• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Long Thạnh tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2411/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN HẠ TẦNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN LONG THẠNH TẠI XÃ XUÂN LỘC, THỊ XÃ SÔNG CẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016, quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn thị xã Sông Cầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 722/TTr-STNMT ngày 05/10/2016); Biên bản thẩm định ngày 28/9/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Long Thạnh tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Thửa đất số

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Thời hạn sử dụng đất

Giá đất cụ thể phê duyệt (đồng/m2)

Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 31-2016 hệ tọa độ VN-2000, bản đồ địa chính số 51, 61, 62, 72 và 73, tỉ lệ 1/2000, xã Xuân Lộc do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Yên lập ngày 16/8/2016, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/8/2016

1

05 thửa, gồm các thửa: 01, 02, 03, 04 và 05.

Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)

1

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

37.000

2

05 thửa, gồm các thửa: 07, 09, 13, 26 và 32.

Đất trồng lúa nước 02 vụ (LUC)

1

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

41.000

Mảnh trích đo địa chính số 32-2016 hệ tọa độ VN-2000, bản đồ địa chính số 51, 61, 62, 72 và 73, tỉ lệ 1/2000, xã Xuân Lộc do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Yên lập ngày 16/8/2016, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/8/2016

1

31 thửa đất nuôi trồng thủy sản, gồm các thửa: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)

1

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

37.000

2

01 thửa số 31.

Đất trồng lúa nước 02 vụ (LUC)

1

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

41.000

3

05 thửa, gồm các thửa: 28, 29, 30, 33 và 34.

Đất vườn, ao

-

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

94.000

Mảnh trích đo địa chính số 33-2016 hệ tọa độ VN-2000, bản đồ địa chính số 51, 61, 62, 72 và 73, tỉ lệ 1/2000, xã Xuân Lộc do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Yên lập ngày 16/8/2016 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 22/8/2016

1

02 thửa, gồm các thửa: 04 và 25.

Đất trồng cây lâu năm (CLN)

2

Xã Xuân Lộc (các thửa đất còn lại)

Xem như lâu dài

44.000

2

26 thửa, gồm các thửa: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 và 32.

Đất nuôi trồng thủy sản (NTS)

1

Xã Xuân Lộc

Xem như lâu dài

37.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quantrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2411/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2411/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330059