• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính


 

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2411/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 755/TTr-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 37 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể:

- Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I đối với 28 xã, phường, gồm: phường Quyết Thắng và các xã: Chiềng Xôm, Hua La, Chiềng Cọ, Chiềng Đen thuộc thành phố Sơn La; xã Chiềng Pằn thuộc huyện Yên Châu; xã Mường Lầm thuộc huyện Sông Mã; các xã: Chiềng Khoa, Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ; các xã: Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Gia Phù thuộc huyện Phù Yên; xã Sốp Cộp thuộc huyện Sốp Cộp; các xã: Mường Chùm, Pi Toong thuộc huyện Mường La; xã Đông Sang thuộc huyện Mộc Châu; các xã: Chiềng Bằng, Chiềng Khoang thuộc huyện Quỳnh Nhai; các xã: Chiềng Ban, Chiềng Chung, Mường Bon, Chiềng Chăn, Chiềng Sung thuộc huyện Mai Sơn; các xã: Tông Cọ, Chiềng Ly, Chiềng Pha, Bon Phặng thuộc huyện Thuận Châu.

- Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại III lên loại II đối với 02 xã, gồm: xã Viêng Lán thuộc huyện Yên Châu; xã Tường Tiến thuộc huyện Phù Yên.

- Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại I xuống loại II đối với 07 xã, gồm: xã Nậm Mằn thuộc huyện Sông Mã; các xã: Suối Tọ, Mường Do, Mường Bang thuộc huyện Phù Yên; các xã: Tà Hộc, Nà Ớt, Chiềng Nơi thuộc huyện Mai Sơn.

2. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa tỉnh sau khi điều chỉnh:

- Số đơn vị hành chính cấp xã loại I: 117 (02 phường, 04 thị trấn, 111 xã).

- Số đơn vị hành chính cấp xã loại II: 82 (05 phường, 03 thị trấn, 74 xã).

- Số đơn vị hành chính cấp xã loại III: 05 (03 xã, 02 thị trấn).

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, Hải (250b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên đơn vị hành chính huyện, thành phố

Đơn vị loại I

Đơn vị loại II

Đơn vị loại III

A

B

STT

1

STT

2

STT

3

1

Thành phố Sơn La

1

Phường Chiềng Sinh

1

Phường Chiềng Lề

 

 

2

Phường Quyết Thắng

2

Phường Tô Hiệu

 

 

3

Xã Chiềng Ngần

3

Phường Quyết Tâm

 

 

4

Xã Chiềng Xôm

4

Phường Chiềng An

 

 

5

Xã Hua La

5

Phường Chiềng Cơi

 

 

6

Xã Chiềng Cọ

 

 

 

 

7

Xã Chiềng Đen

 

 

 

 

2

Huyện Sông Mã

1

Xã Mường Sai

1

Thị trấn Sông Mã

 

 

2

Xã Chiềng Khương

2

Xã Nậm Mằn

 

 

3

Xã Mường Hung

3

Xã Pú Bẩu

 

 

4

Xã Mường Cai

 

 

 

 

5

Xã Chiềng Cang

 

 

 

 

6

Xã Chiềng Khoong

 

 

 

 

7

Xã Huổi Một

 

 

 

 

8

Xã Bó Sinh

 

 

 

 

9

Xã Nà Nghịu

 

 

 

 

10

Xã Nậm Ty

 

 

 

 

11

Xã Chiềng Phung

 

 

 

 

12

Xã Chiềng Sơ

 

 

 

 

13

Xã Yên Hưng

 

 

 

 

14

Xã Đứa Mòn

 

 

 

 

15

Xã Chiềng En

 

 

 

 

16

Xã Mường Lầm

 

 

 

 

3

Huyện Sốp Cộp

1

Xã Dồm Cang

 

 

 

 

2

Xã Púng Bánh

 

 

 

 

3

Xã Sam Kha

 

 

 

 

4

Xã Mường Và

 

 

 

 

5

Xã Mường Lạn

 

 

 

 

6

Xã Nậm Lạnh

 

 

 

 

7

Xã Mường Lèo

 

 

 

 

8

Xã Sốp Cộp

 

 

 

 

4

Huyện Yên Châu

1

Xã Chiềng Đông

1

Xã Chiềng Sàng

1

Thị trấn Yên Châu

2

Xã Chiềng Hặc

2

Xã Viêng Lán

 

 

3

Xã Tú Nang

3

Xã Chiềng Khoi

 

 

4

Xã Lóng Phiêng

4

Xã Sặp Vạt

 

 

5

Xã Chiềng Tương

5

Xã Mường Lựm

 

 

6

Xã Phiêng Khoài

6

Xã Yên Sơn

 

 

7

Xã Chiềng On

 

 

 

 

8

Xã Chiềng Pằn

 

 

 

 

5

Huyện Mộc Châu

1

Thị trấn Mộc Châu

1

Xã Nà Mường

 

 

2

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

2

Xã Phiêng Luông

 

 

3

Xã Chiềng Hắc

3

Xã Tà Lại

 

 

4

Xã Chiềng Khừa

4

Xã Hua Păng

 

 

5

Xã Chiềng Sơn

 

 

 

 

6

Xã Lóng Sập

 

 

 

 

7

Xã Mường Sang

 

 

 

 

8

Xã Tân Hợp

 

 

 

 

9

Xã Tân Lập

 

 

 

 

10

Xã Quy Hướng

 

 

 

 

11

Xã Đông Sang

 

 

 

 

6

Huyện Vân Hồ

1

Xã Chiềng Xuân

1

Xã Xuân Nha

 

 

2

Xã Chiềng Yên

2

Xã Liên Hòa

 

 

3

Xã Song Khủa

3

Xã Tô Múa

 

 

4

Xã Suối Bàng

4

Xã Mường Men

 

 

5

Xã Tân Xuân

5

Xã Mường Tè

 

 

6

Xã Vân Hồ

6

Xã Quang Minh

 

 

7

Xã Chiềng Khoa

 

 

 

 

8

Xã Lóng Luông

 

 

 

 

7

Huyện Phù Yên

1

Xã Kim Bon

1

Thị trấn Phù Yên

1

Xã Huy Tường

2

Xã Huy Bắc

2

Xã Suối Bau

2

Xã Tường Hạ

3

Xã Mường Cơi

3

Xã Huy Thượng

 

 

4

Xã Huy Hạ

4

Xã Huy Tân

 

 

5

Xã Gia Phù

5

Xã Mường Thải

 

 

6

Xã Quang Huy

6

Xã Tân Lang

 

 

 

 

7

Xã Tường Phù

 

 

 

 

8

Xã Mường Lang

 

 

 

 

9

Xã Tưng Thượng

 

 

 

 

10

Xã Tường Phong

 

 

 

 

11

Xã Tân Phong

 

 

 

 

12

Xã Nam Phong

 

 

 

 

13

Xã Bắc Phong

 

 

 

 

14

Xã Đá Đỏ

 

 

 

 

15

Xã Sập Xa

 

 

 

 

16

Xã Tường Tiến

 

 

 

 

17

Xã Suối Tọ

 

 

 

 

18

Xã Mường Do

 

 

 

 

19

Xã Mường Bang

 

 

8

Huyện Bắc Yên

1

Xã Song Pe

1

Xã Phiêng Ban

1

Thị trấn Bắc Yên

2

Xã Mường Khoa

2

Xã Hồng Ngài

 

 

3

Xã Tạ Khoa

3

Xã Phiêng Côn

 

 

4

Xã Chim Vàn

4

Xã Tà Xùa

 

 

5

Xã Pắc Ngà

5

Xã Làng Chếu

 

 

6

Xã Chiềng Sại

6

Xã Xím Vàng

 

 

7

Xã Hang Chú

7

Xã Hua Nhàn

 

 

 

 

8

Xã Háng Đồng

 

 

9

Huyện Mường La

1

Xã Ngọc Chiến

1

Xã Chiềng Ân

 

 

2

Xã Chiềng Lao

2

Xã Chiềng San

 

 

3

Xã Mường Bú

3

Xã Năm Păm

 

 

4

Xã Chiềng Hoa

4

Xã Mường Trai

 

 

5

Xã Chiềng Công

5

Xã Chiềng Muôn

 

 

6

Xã Hua Trai

6

Xã Tạ Bú

 

 

7

Thị trấn Ít Ong

 

 

 

 

8

Xã Nậm Giôn

 

 

 

 

9

Xã Pi Toong

 

 

 

 

10

Xã Mường Chùm

 

 

 

 

10

Huyện Quỳnh Nhai

1

Xã Cà Nàng

1

Xã Mường Chiên

 

 

2

Xã Mường Giôn

2

Xã Pá Ma Pha Khinh

 

 

3

Xã Chiềng Khay

3

Xã Chiềng Ơn

 

 

4

Xã Mường Giàng

4

Xã Mường Sại

 

 

5

Xã Nậm Ét

 

 

 

 

6

Xã Chiềng Bằng

 

 

 

 

7

Xã Chiềng Khoang

 

 

 

 

11

Huyện Thuận Châu

1

Xã Co Mạ

1

Thị trấn Thuận Châu

1

Xã Nong Lay

2

Xã Long Hẹ

2

Xã Púng Tra

 

 

3

Xã Mường Bám

3

Xã Thôm Mòn

 

 

4

Xã Mường É

4

Xã Chiềng Pấc

 

 

5

Xã Chiềng Bôm

5

Xã Bản Lầm

 

 

6

Xã Nậm Lầu

6

Xã Muổi Nọi

 

 

7

Xã Mường Khiêng

7

Xã Liệp Tè

 

 

8

Xã Phổng Lái

8

Xã Chiềng La

 

 

9

Xã Chiềng Ngàm

9

Xã Phổng Lăng

 

 

10

Xã Tông Lạnh

10

Xã Co Tòng

 

 

11

Xã Bó Mười

11

Xã Pá Lông

 

 

12

Xã Chiềng Ly

12

É Tòng

 

 

13

Xã Bon Phăng

13

Xã Phổng Lập

 

 

14

Xã Tông Cọ

 

 

 

 

15

Xã Chiềng Pha

 

 

 

 

12

Huyện Mai Sơn

1

Xã Nà Bó

1

Xã Tà Hộc

 

 

2

Xã Mường Bon

2

Xã Nà Ớt

 

 

3

Xã Phiêng Pằn

3

Xã Chiềng Ve

 

 

4

Xã Phiêng Cằm

4

Xã Chiềng Nơi

 

 

5

Xã Chiềng Chăn

5

Xã Chiềng Kheo

 

 

6

Xã Chiềng Sung

6

Xã Chiềng Dong

 

 

7

Xã Hát Lót

7

Xã Mường Chanh

 

 

8

Xã Mường Bằng

8

Xã Chiềng Mai

 

 

9

Thị trấn Hát Lót

 

 

 

 

10

Xã Cò Nòi

 

 

 

 

11

Xã Chiềng Mung

 

 

 

 

12

Xã Chiềng Lương

 

 

 

 

13

Xã Chiềng Ban

 

 

 

 

14

Xã Chiềng Chung

 

 

 

 

Danh sách này có:

- Loại I: 117 đơn vị trong đó: 02 phường, 4 thị trấn, 111 xã.

- Loại II: 82 đơn vị: trong đó: 5 phường, 3 thị trấn, 74 xã.

- Loại III: 5 đơn vị: trong đó 3 xã, 02 thị trấn.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2411/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2411/QĐ-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446351