• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2413/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 01 thửa đất tiếp giáp đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2413/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2413/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 01 THỬA ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG XUÂN YÊN, THỊ XÃ SÔNG CẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 720/TTr-STNMT ngày 05/10/2016); Biên bản thẩm định ngày 28/9/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 01 thửa đất tiếp giáp đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

TT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Giá đất phê duyệt (đồng/m2)

1

Thửa đất số 18, khu A, tờ số 3, bản đồ 299TTg, vùng 6, Long Hải Bắc, thị trấn Sông Cầu (nay thửa đất này tiếp giáp với đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu)

100

Đất ở đô thị (ODT)

1

Đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên

5.410.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sông CầuThủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2413/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2413/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330061