• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 2424/QĐ-UBND năm 2016 về thu nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Quyết định 2424/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành ph ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 49/TTr-SNV ngày 28/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử thành phố.

- Thành phần, thời gian hồ sơ, tài liệu nộp lưu: toàn bộ hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn tnăm 2007 trở về trước.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thu thập, chỉnh lý hoàn chỉnh, lập mục lục hồ sơ trước khi bàn giao về lưu trữ lịch sử thành phố theo quy định.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thu nhận hồ sơ, tài liệu của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian, bảo quản hồ sơ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành ph; Giám đốc Sở Nội vụ; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT Lê Khắc Nam;
- Các Phòng: VXNC; KTGSTĐKT;
- CV: NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2424/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2424/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332260