• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2428/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 2428/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG THUỘC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 564/TTr-SNV ngày 10/10/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 81/TTr-SXD ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

1. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng, có chức năng: Thực hiện các hoạt động giám định chất lượng công trình; giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ tư vấn giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 01 Phó Giám đốc.

4. Số lượng người làm việc (biên chế viên chức) của Trung tâm:

Trung tâm có trách nhiệm xác định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng theo quy định của pháp luật.

Sau khi được thành lập Trung tâm xây dựng phương án tự chủ phù hợp với kế hoạch và điều kiện của đơn vị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Sở: Nội vụ, Xây dựng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐTXD, NCTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trà

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2428/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 13/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2428/QĐ-UBND

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330149