• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 243/QĐ-MT năm 2014 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 do Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Tải về Quyết định 243/QĐ-MT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-MT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động các Cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý môi trường y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý môi trường y tế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Cục trưởng, các Phó cục trưởng, các thành viên trong Ban Chỉ đạo ISO và Trưởng các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Lưu VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Nga

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Theo Quyết định số 1534/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 07/5/2013, Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực thi pháp luật về các lĩnh vực:

- Vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt;

- Vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích;

- Quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 243/QĐ-MT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế   Người ký: Nguyễn Huy Nga
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 243/QĐ-MT

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259022