• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Quyết định 243/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 243/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phvề vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cThông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn thực hiện Nghị định s 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phvề vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 94/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Kon Tum tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, TH2
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 ca UBND tnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Chủ tịch HĐND thành phố

Chuyên viên

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND thành phố, chịu trách nhiệm trước Thành y và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2

Chtịch UBND thành phố

Chun viên

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành ủy và trước pháp luật về thực hin chức năng, nhiệm vụ được giao.

3

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Chuyên viên

Giúp Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Chuyên viên

Giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

5

Trưng ban ca HĐND thành phố

Chuyên viên

Lãnh đạo, điu hành toàn bộ hoạt động Ban, chịu trách nhiệm trước Thưng trực HĐND thành phố và trước pp luật vviệc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đưc giao.

6

Trưng phòng

Chuyên viên

Quản lý, điu hành chung công việc của phòng; Chđộng đề xuất lãnh đạo UBND thành phố giải quyết công việc được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phtrước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phụ trách.

7

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Quản lý, điều hành chung công việc ca Văn phòng: theo dõi công việc, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố gii quyết công việc được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyn hạn được giao phụ trách.

8

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Quản lý, điều hành chung công việc ca Thanh tra thành phố, phụ trách công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các Cơ quan, đơn vị; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật vviệc thực hiện công tác thanh tra.

9

Phó Trưởng ban của HĐND thành phố

Chuyên viên

Giúp Trưng Ban phụ trách, theo i, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

10

Phó Trưng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng. Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

11

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

12

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra. Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

Quản lý tổ chức - biên chế và hội

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực tchức bộ máy hành chính, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức và các tchức hội thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố.

2

Quản lý đội ngũ CBCCVC

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cp, quản lý đội ngũ công chức cp xã, triển khai công tác đào tạo, bồi dưng, công tác cử tuyển, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác.

3

Qun lý chính quyn địa phương và công tác thanh niên

Chuyên viên

Tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi, tng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản địa giới hành chính, công tác xây dựng chính quyền cơ svà tham mưu quản lý công tác thanh niên trên địa bàn thành phố.

4

Quản lý tôn giáo

Chuyên viên

Tham mưu quản lý tôn giáo trên địa bàn thành phố

5

Quản lý thi đua - khen thưởng

Chuyên viên

Tham mưu quản lý thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố

6

Quản lý văn thư- lưu trữ

Chuyên viên

Tham mưu thực hiện công tác về quản lý văn thư, lưu trữ

7

Ci cách hành chính

Chuyên viên

Tham mưu công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

8

Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu, Xây dựng, trình trưởng phòng ban hành chương trình, kế hoạch phbiến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành: tham mưu xây dựng nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

9

Hành chính tư pháp

Chuyên viên

Tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện các vấn đề theo quy định về lĩnh vực tư pháp.

10

Kim soát văn bản và thtục hành chính

Chuyên viên

Tham mưu, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành: xây dựng các chương trình về cải cách thủ tục hành chính, rà soát văn bản.

11

Phbiến và theo dõi thi hành pháp luật

Chuyên viên

Tham mưu, ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch đưc ban hành; xây dựng đ cương phổ biến các văn bản Luật mới được ban hành và xử lý vi phạm hành chính theo Luật định.

12

Quản lý tài chính - ngân sách

Chuyên viên

Tham mưu các nội dung về quản lý ngân sách, thu ngân sách, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, quản lý tài sản của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, kinh phí, dịch vụ tài chính, giá.

13

Quản lý kế hoạch và đầu tư

Chuyên viên

Tham mưu các nội dung về quản lý kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội, về công tác mời thầu và lĩnh vực đầu tư.

14

Quản lý kinh tế tập th và tư nhân

Chuyên viên

Tham mưu theo dõi, quản lý lĩnh vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

15

Quản lý đất đai

Chuyên viên

Tham mưu quản lý công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

16

Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

Chuyên viên

Tham mưu quản lý tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thi; quản lý hoạt động khoáng sn tại địa phương;

17

Quản lý môi trưng

Chuyên viên

Tham mưu quản lý công tác môi trưng trên địa bàn thành phố.

18

Quản lý quy hoạch- kiến trúc

Chuyên viên

Tham mưu lập quy hoạch, thm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch, rà soát điu chnh quy hoạch, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc

19

Quản lý hạ tầng- phát triển đô thị

Chuyên viên

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tham mưu văn bản hướng dẫn, tổ chức đánh giá, phân loại đô thị, quản lý hạ tng bao gồm: cp thoát nước đô thị và công nghiệp, quản lý chất thi rắn thông thường: quản lý chiếu sáng đô thị, quản lý cây xanh đô thị, quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt s); quản lý ngm đô thị và quản lý sử dụng chung công trình kỹ thuật đô thị, kiêm nhiệm kế toán

20

Quản lý về thủy lợi (hồ, đập, phòng chống lụt bão)

Chuyên viên

Tham mưu xây dựng phương án phòng chống bão lũ gim nhẹ thn tai, chống hạn, tổng hợp đxuất các công trình hư hỏng tu sửa và kiên cố hóa các kênh mương bị hư hỏng đm bo đủ nước tưới phục vụ sn xut.

21

Quản lý nông nghip

Chuyên viên

Tham mưu trin khai công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ thực vật...trên địa bàn thành phố

22

Quản lý về khoa học công nghệ

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về lĩnh vực khoa học công nghệ.

23

Quản lý giao thông vận tải

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về hạ tầng và phát triển đô thị

24

Quản lý xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu quản lý vlĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.

25

Quản lý công nghiệp, tiu thủ công nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về lĩnh vực công nghiệp - tiu thủ công nghiệp.

26

Quản lý thương mại

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về lĩnh vực thương mại, dịch vụ

27

Bo vệ và chăm sóc tr em

Chuyên viên

Tham mưu công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

28

Theo dõi bình đng giới

Cán sự

Tham mưu theo dõi công tác bình đẳng giới.

29

Phòng, chng t nn xã hi

Chuyên viên

Tham mưu trin khai công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

30

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý về lao động việc làm và dạy nghề trên địa bàn thành phố.

31

Thực hiện chính sách người có công

Chuyên viên

Tham mưu thực hiện công tác quản lý chính sách người có công.

32

Tiền lương và bảo hiểm

Chuyên viên

Tham mưu quản lý, theo dõi tin lương, bảo him doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố.

33

Quản lý văn hóa thông tin cơ s

Chuyên viên

Tham mưu tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

34

Quản lý văn hóa và gia đình

Chuyên viên

Tổ chức thực hiện hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, phòng, chống bạo lực trong gia đình.

35

Quản lý thdục, thể thao

Chuyên viên

Quản lý nhà nước vlĩnh vực thdục, ththao theo quy định của pháp luật.

36

Quản lý du lịch

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý về du lịch trên địa bàn thành phố

37

Quản lý thông tin - truyền thông

Chuyên viên

Quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

38

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

Chuyên viên

Tham mưu chuyên môn lĩnh vực giáo dục THCS; kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy và học tại các trưng THCS trên địa bàn thành phố.

39

Quản lý giáo dục tiểu học

Chuyên viên

Tham mưu chuyên môn lĩnh vực giáo dục Tiu học: kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy và học tại các trưng Tiu học trên địa bàn thành phố.

40

Quản lý giáo dục mầm non

Chuyên viên

Tham mưu chuyên môn lĩnh vực giáo dục Mầm non; kiểm tra giám sát việc tổ chức dạy và học lại các trường Mầm non trên địa bàn thành phố.

41

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý kế hoạch phát triển giáo dục, cơ s vt chất, trang thiết bị dạy học, tài sn của ngành giáo dục trên địa bàn thành phố.

42

Theo dõi phcập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý,ng dn, tchức thực hiện các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

43

Quản lý nghiệp vụ y

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nghiệp vụ y tế, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trên địa bàn thành phố.

44

Quản lý dược, mỹ phẩm

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý y dược ctruyền, trang thiết bị y tế dược; mphẩm trên địa bàn thành phố.

45

Quản lý v sinh an toàn thực phẩm

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

46

Quản lý y tế cơ s và y tế dự phòng

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế dự phòng, y tế cơ sở.

47

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sn địa bàn thành phố.

48

Quản lý bo hiểm y tế

Chuyên viên

Tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực bo him y tế.

49

L tân đối ngoại

Cán sự

Tham mưu công tác ltân, khánh tiết

50

Theo dõi công tác dân tộc

Chuyên viên

Tham mưu quản lý nghiệp vụ công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố.

51

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chuyên viên

Phụ trách công tác gii quyết khiếu nại tcáo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố.

52

Tiếp công dân

Cán sự

Phụ trách công tác tiếp công dân về những lĩnh vực công dân đề xuất thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố.

53

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu xây dựng các văn bản, kế hoạch thanh tra: giải quyết khiếu nại, tcáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chng tham nhũng; thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố trên địa bàn.

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

1

Hành chính tng hợp

Chuyên viên

Tham mưu về lĩnh vực hành chính, tng hợp

2

Chuyên trách giúp HĐND

Chuyên viên

Tham mưu giúp việc cho HĐND thành phố.

3

Hành chính một cửa

Cán sự

Tham mưu về công tác một cửa, thủ tục hành chính của thành phố.

4

Công nghệ thông tin

Chuyên viên

Tham mưu quản lý h thng mạng, hệ thống eoffice, vận hành trang thông tin điện t, tham mưu về việc sa cha thay thế máy móc của thành phố.

5

Quản tr công s

Cán sự

Tham mưu quản lý hành chính quản trị cơ quan.

6

Tiếp nhn và xử lý đơn thư

Cán sự

Tham mưu, theo dõi việc tiếp nhận và xđơn thư.

7

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

8

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm vquản lý quỹ tiền mặt cơ quan

9

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

10

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

11

Nhân viên kỹ thuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sdụng vận hành máy chvà mạng nội bộ cơ quan

12

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

13

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

14

Bo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

Tên vị trí việc làm: Chủ tịch HĐND thành phố

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Khnăng lập kế hoạch, phân công, trao quyền đối với tng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên (CV) tr lên

Tên vị trí việc làm: Chủ tịch UBND thành phố

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Khnăng lập kế hoạch, phân công, trao quyền đối với tng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chủ tịch UDND thành phố

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chủ tịch UBND thành phố

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng Ban của HĐND thành phố

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: phù hợp với vị trí chức năng của phòng chuyên môn

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng: kh năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chun môn ngành Thanh tra, gii quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng ban HĐND thành phố

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành được giao thực hiện.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: phù hợp với vị trí chức năng của phòng chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- K năng điu hành, quản lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- K năng điu hành, quản lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên ngành Thanh tra.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tổ chức - biên chế và hội

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý đội ngũ CBCCVC

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa bản đồ, địa hành), Chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tôn giáo

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, tôn giáo, Các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý văn thư - lưu trữ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Luật, văn thư lưu trữ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thi đua - khen thưởng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Cải cách hành chính

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về Tư pháp.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đi học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tư pháp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính tư pháp.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về thi hành pháp luật.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Lut, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tài chính - ngân sách

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về tài chính ngân sách.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch và đầu tư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế tổng hợp, kế hoạch.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế tổng hợp, kế hoạch.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý đất đai

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý đất đai và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khoáng sản và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Khoáng sản, địa chất, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý môi trường

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về quản lý môi trường; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực quản lý môi trường và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Môi trường, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về thủy lợi (hồ, đập, phòng chống lụt bão)

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý khoa học công nghệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực khoa học công nghệ và các ngành khác liên quan

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giao thông vận tải

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực tầng và phát triển đô thị; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành khác liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Hạ tầng đô thị; Kiến trúc; Quy hoạch đô thị, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý quy hoạch-kiến trúc

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành kiến trúc, xây dựng.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xây dựng, kiến trúc, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành xây dựng, kế toán - tài chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xây dựng, Kế toán- Tài chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý xây dựng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực quản lý xây dựng và các ngành khác liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các ngành khác liên quan

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, Công nghệ, kỹ thuật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thương mại

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích số liệu

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và các ngành khác liên quan

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, kinh doanh thương mại, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi bình đẳng giới

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự (CS) trở lên

Tên vị trí việc làm: Phòng, chống tệ nạn xã hội

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH, lĩnh vực tổng hợp

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Xã hội, Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Thực hiện chính sách người có công

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý thực hiện chính sách người có công với cách mạng; có k năng về phân tích, thm định hồ sơ, văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành LĐTBXH

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Tiền lương và bảo hiểm

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về lĩnh vực xã hội, tài chính; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Lao động TBXH

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Luật, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý văn hóa thông tin cơ sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Văn hóa, công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý văn hóa và gia đình

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Văn hóa, công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thể dục, thể thao

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Thể dục thể thao, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý du lịch

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Du lịch, Báo chí, Văn hóa, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý thông tin - truyền thông

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành văn hóa và Thông tin

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Văn hóa, công tác xã hội, báo chí, CNTT, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giáo dục trung học cơ sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giáo dục tiểu học

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giáo dục mầm non

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý về nông nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Chăn nuôi, trồng trọt

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Nông nghiệp, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Sư phạm, quản lý giáo dục, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý nghiệp vụ y

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Y, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý dược, mỹ phẩm

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có knăng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Y, Dược, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Y, An toàn thực phẩm, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành y tế.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Y, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công tác xã hội, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý bảo hiểm y tế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực bảo hiểm.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Bảo hiểm, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác dân tộc

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu quản lý nghiệp vụ công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố.

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lĩnh vực dân tộc.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Hành chính, Văn hóa DTTS, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Giải quyết khiếu nại tố cáo

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành luật.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Lễ tân đối ngoại

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

- Kỹ năng giao tiếp, đối thoại

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về kỹ năng giao tiếp, đối ngoại

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Luật, Quản lý văn hóa, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Tiếp công dân

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng x lý và phân tích

- K năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành luật.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu xây dựng các văn bn, kế hoạch thanh tra: gii quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc thanh tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành ph trên địa bàn.

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Thanh tra và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kế toán, Xây dựng, …..

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn phòng và các ngành khác liên quan

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Chuyên trách giúp HĐND

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn phòng và các ngành khác có liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn Hành chính và các ngành khác có liên quan đến cải cách hành chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Luật, Hành chính, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành công nghệ thông tin.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CV trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản trị công sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành quản trị.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Hành chính, Quản trị, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Tiếp nhận và xử lý đơn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành hành chính, luật

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Hành chính, Luật, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng;

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu công tác văn thư của cơ quan.

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn văn thư và các ngành khác liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Văn thư, Lưu trữ Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Lưu trữ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Tham mưu quản lý công tác lưu trtài liệu của cơ quan.

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn lưu trữ và các ngành khác liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Lưu trữ, Các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: CS trở lên

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Thành thạo về máy móc, trang thiết bị

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vng và hiu biết về các máy móc trang thiết bị

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận cnh trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: không

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức kỹ thuật về ô tô; kh năng phán đoán và đánh giá nh hung; kỹ năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa chữa thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Bằng i xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô tô

Trình độ lý luận cnh trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Chức trách

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan, phục vụ nước ung cho lãnh đạo UBND thành phố.

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức, kh năng phán đoán và đánh giá nh huống, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nm vững các công việc theo nhiệm vụ được giao

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận cnh trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đsức khỏe đhoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bo vệ và biện pháp nghiệp vụ bo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận cnh trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 243/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 07/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 243/QĐ-UBND

445

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380084