• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2016 về quy định mức giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 2431/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2431/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê;

Xét đề nghị của Giám đốc Xây dựng tại Công văn số 1672/SXD-QLNTTBĐS ngày 14 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tối đa cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước là 100.000 đồng/sinh viên/tháng (một trăm ngàn đồng).

Điều 2. Áp dụng cho các Trường Đại học, Trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Mức giá được áp dụng trong thời hạn 02 năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2431/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2431/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331289