• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Tải về Quyết định 2433/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Khoản, Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 410/TTr-SNV ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

3. Các thành viên Hội đồng gồm:

- Ông Ngô Anh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Lê Minh Phong - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Hà Ngọc Thiệu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Phạm Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài Chính;

- Bà Nguyễn Thị Ban Mai - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Văn Phi - Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Đinh Trung Dũng - Phó phòng Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư - kiêm Thư ký hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động

1. Nhiệm vụ

Tổ chức thẩm định dự án quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định về thẩm định dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-BKH và Thông tư số 03/2008/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định khác của pháp luật.

2. Chế độ hoạt động

Hội đồng thẩm định làm việc kiêm nhiệm, mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thường trực Hội đồng thẩm định đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

3. Thời gian hoạt động

Hội đồng thẩm định bắt đầu hoạt động từ ngày thành lập và tự giải thể, chấm dứt hoạt động khi hoàn thành nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Lưu: VT, NC, D30b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2433/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2433/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210448