• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chi tiết các nội dung được luật giao

Tải về Quyết định 2434/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LUẬT GIAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 96/TTr-STP ngày 07 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao, (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được văn bản quy phạm pháp luật cấp trung ương giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP; PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng khối NCTH;
- Lưu: VT, NC, MH(30b)

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC LUẬT GIAO
(Kèm theo Quyết định số: 2434/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên luật

Ngày có hiệu lc

Nội dung được giao quy định chi tiết

CQ chủ trì son thảo

CQ phối hợp soạn thảo

Thời gian trình

Ghi chú

01

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn (khoản 7 điều 40)

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Các sở, ngành có liên quan

Quý II/2018

 

02

Luật du lịch

01/01/2018

Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh (khoản 2 điều 29)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành có liên quan

Quý IV/2017

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2434/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2434/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361640