• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 2437/QĐ-BTC năm 2016 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 2437/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP GIÁM ĐỊNH GEN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-UBTVQH14 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7340/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án nâng cấp cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm 47 tỷ đồng dự toán chi đảm bảo xã hội năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (kinh phí thực hiện Đán xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bố trí dự toán năm 2015 được phép chuyển nguồn sang năm 2016).

Điều 2. Điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2016 của Bộ Quc phòng 47 tỷ đồng đthực hiện đu tư Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2.

Số kinh phí bổ sung đến cuối năm 2016 chưa sử dụng hết, được chuyn sang năm 2017 tiếp tục sử dụng đầu tư Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen giai đoạn 2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật về chi đầu tư phát trin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký. Bộ trưởng BLao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Ủy ban TC-NS của Quốc hội;
- Văn phòng Chính ph
;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, ĐT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, VI (14b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh
Quang Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2437/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2437/QĐ-BTC

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329289