• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 2438/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2438/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2438/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 61/TTr-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Tên tiếng Anh: Vietnam Water and Environment Investment Corporation - JSC.

Tên viết tắt: VIWASEEN

2. Trụ sở chính: Số 52, phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

4. Tổng công ty Xây dựng Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần là Bộ Xây dựng.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 80.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 57.100.000 cổ phần, chiếm 71,38% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm ưu đãi giảm giá và ưu đãi mua thêm: 419.500 cổ phần, chiếm 0,52% vốn điều lệ;

- Bán ra bên ngoài thông qua đấu giá: 22.480.500 cổ phần, chiếm 28,1% vốn điều lệ.

7. Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần thực hiện thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm và nhận giao đất theo Phương án phê duyệt của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

8. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.

9. Phương án sắp xếp lao động: Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần là 294 người; 05 người nghỉ theo chế độ lao động dôi dư, quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần; nghiên cứu, xây dựng lộ trình đến năm 2015 chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

2. Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - công ty cổ phần; về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).XH 42

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2438/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 16/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2438/QĐ-TTg

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235647