• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2438/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ VÔI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI KHU VỰC BẢN MÒN, THỊ TRẤN MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 311/TTr-STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La:

- Địa điểm thực hiện: Bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thế Kỷ.

(có Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã chỉnh sửa kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt nội dung Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với những nội dụng sau:

1. Phương án cải tạo phục hồi môi trường: “Cải tạo mặt bằng khai thác, khu mặt bằng phụ trợ và chế biến, bãi cấp liệu, kho mìn về gần với hiện trạng ban đầu trước khi có hoạt động của dự án”

2. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là 698.147.000 đồng.

2.1. Giai đoạn 1: Giai đoạn khai thác từ năm 2013 - 2020.

- Tổng số tiền ký quỹ: 584.633.330 đồng.

- Số tiền năm đầu tiên ký quỹ tương đương: 25% tổng số tiền phải ký quỹ:

584.633.330 đồng x 25% = 134.465.665. đồng

- Từ năm thứ 2 trở đi là:

(584.633.330 đồng - 134.465.665 đồng)/6 năm = 75.027.944. đồng

2.2. Giai đoạn 2: Giai đoạn khai thác từ năm 2021 - 2027.

Tổng số tiền ký quỹ: 698.147.000 đồng - 584.633.330 đồng = 113.513.670 đồng.

2.3. Thời gian thực hiện việc ký quỹ

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu ký quỹ, Chủ Đề án phải thực hiện ký quỹ lần đầu với số tiền 134.465.665 đồng tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La, sau đó thông báo bằng văn bản đến UBND tỉnh Sơn La và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

Các lần ký quỹ tiếp theo sẽ thực hiện trước ngày 30 tháng 01 của năm thứ 2 đến năm thứ 7 khi tiến hành dự án với số tiền 75.027.944 đồng/năm.

Trường hợp Công ty tiếp tục được cấp phép khai thác khoáng sản giai đoạn từ năm 2021- 2027. Tiến hành ký quỹ với tổng số tiền 113.513.670 đồng sau 30 ngày kể từ khi nhận được Quyết định cấp phép khai thác khoáng sản giai đoạn từ năm 2021 - 2027.

Điều 3. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.

2. Tổ chức việc xây dựng và khai thác mỏ theo đúng thiết kế mỏ và thiết kế các hạng mục công trình của Dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chống trôi lấp đất đá thải ra môi trường xung quanh.

3. Trong quá trình khai thác khoáng sản phải tuân theo các quy định của pháp luật về khoáng sản và an toàn, kiểm soát bức xạ.

4. Thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo đúng các quy định. Thực hiện nghiêm túc Quy chế về quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

5. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật trong quá trình khai thác, không để xảy ra các sự cố môi trường trong khu vực; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, ứng cứu sự cố, rủi ro, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Dự án.

6. Chủ dự án phải lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại UBND thị trấn Mộc Châu để nhân dân biết, kiểm tra và giám sát; nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, khai thác khoáng sản.

7. Thực hiện hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xác nhận việc hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Điều 4. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT và phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này và Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT .

Điều 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư khai thác đá lộ thiên và chế biến đã vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường của Chủ dự án.

Điều 6. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những thay đổi về nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt, công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường và yêu cầu tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định này.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thế Kỷ (Chủ dự án); Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như Điều 5;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, HS - Hiệu 30 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2438/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 17/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2438/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210554