• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định 258/QĐ-UBND về Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 244/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 258/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2012 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 13; ĐIỀU 19 ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 955/TTr-SNN ngày 16/5/2016; đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 161/TTr-SNV ngày 05/7/2016 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức Quỹ

Cơ gấu tổ chức của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Quỹ.

2.1. Hội đồng Quản lý Quỹ gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Các ủy viên Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Lâm nghiệp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (phụ trách phát triển rừng).

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Quỹ.

2.2. Ban kiểm soát Quỹ

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt động của bộ máy điều hành Quỹ. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

- Các thành viên của Ban Kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.

2.3. Bộ máy điều hành Quỹ

Ban điều hành Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy tổ chức Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các công việc quản lý và điều hành Quỹ.

Ban điều hành Quỹ gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán và các phòng nghiệp vụ, trong đó:

- Giám đốc Quỹ (do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm) là Ủy viên của Hội đng Quản lý; do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

- Phó Giám đốc (do Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phụ trách phát triển rừng kiêm nhiệm) được Giám đốc quỹ đề nghị Hội đồng quản lý quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Kế toán Quỹ (do Kế toán Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm) được Giám đốc quỹ đề nghị Hội đồng quản lý quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

- Tùy theo thực tế hoạt động của quỹ, Hội đồng quản lý quỹ xem xét bố trí các phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm các Phòng nghiệp vụ của Quỹ cho phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động và Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ”.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 13 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Hội đồng Quản lý Quỹ gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Các ủy viên Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách Lâm nghiệp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (phụ trách phát triển rừng).

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Quỹ”.

Điều 3: Sửa đổi Điều 19 Bộ máy điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Ban điều hành Quỹ gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán và các phòng nghiệp vụ, trong đó:

1. Giám đốc Quỹ (do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm) là Ủy viên của Hội động quản lý; do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, là người đại diện pháp nhân của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của Quỹ.

2. Phó Giám đốc (do Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm) được Giám đốc quỹ đề nghị Hội đồng quản lý quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Kế toán Quỹ (do Kế toán Chi cục Kiểm lâm kiêm nhiệm) được Giám đốc quỹ đề nghị Hội đồng quản lý quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam (báo cáo)

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Chuyên viên NLN, TC;
- Lưu VT, (Hòa 40)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 244/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Đình Quang
Ngày ban hành: 29/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 244/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331733