• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2440/QĐ-HĐQLQ năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2440/QĐ-HĐQLQ
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
QUỸ PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2440/QĐ-HĐQLQ

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều hành Quphát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VP, VX1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Ngọc Liêm

 

QUY CH

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành theo Quyết định số 2440/QĐ-HĐQLQ ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Cơ quan điều hành) là cơ quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng quản lý của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý về việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.

Điều 2. Thành phần của Cơ quan điều hành Quỹ

1. Giám đốc Qudo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm;

2. Phó Giám đốc Quỹ không quá 02 người, trong đó 01 Phó Giám đốc do lãnh đạo Sở Tài chính kiêm nhiệm;

3. Kế toán trưởng làm việc theo chế độ chuyên trách về nghiệp vụ kế toán (sử dụng trong số lượng người làm việc giao cho Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện kiêm nhiệm);

4. Các vị trí nhân sự giúp việc khác được bố trí kiêm nhiệm trong số lượng người làm việc được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật (nếu có nguồn thu).

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Điều 3. Nhiệm vụ của Cơ quan điều hành

1. Xây dựng trình Hội đồng quản lý Quỹ:

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

- Quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

- Quy định về hoạt động trong từng thời kỳ và các văn bản khác có liên quan.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho Quỹ;

3. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị của Hội đồng quản lý Quỹ và Hội đồng khoa học và công nghệ;

4. Báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Điu lệ và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ phân công.

Điều 4. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động của Quỹ, trong việc ttụng, tranh chấp liên quan đến hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động của Qutheo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ:

a) Trình Hội đồng quản lý Quỹ:

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

- Quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

- Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Quỹ;

c) Tchức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ; thực hiện các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ, Nghị quyết của Hội đng quản lý Quỹ và quy định của pháp luật;

d) Chủ trì xây dựng quy định về hoạt động trong từng thời kỳ và các văn bản khác có liên quan trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định;

đ) Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị của Hội đồng quản lý và Hội đồng khoa học và công nghệ; tham gia các phiên họp của Hội đồng, tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý thảo luận nhưng không được biểu quyết;

e) Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ;

g) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ điều hành theo quy định của pháp luật;

h) Báo cáo Hội đồng quản lý và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ;

i) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.

3. Chủ tài khoản thứ nhất của Qu.

Điều 5. Phó Giám đốc Quỹ

1. Phó Giám đốc Quỹ làm chủ tài khoản thứ hai của Quỹ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Giám đốc Quỹ:

- Giúp Giám đốc điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Quỹ khi được Giám đốc ủy quyn.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Phụ trách, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động chung của Quỹ để phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác kế toán, thống kê, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của Quỹ;

- Chấp hành các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán theo quy định;

- Lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời;

- Phối hợp với các bộ phận trong Cơ quan điều hành Quỹ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan;

- Ký duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, báo cáo tài chính;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Hoạt động của Cơ quan điều hành

1. Cơ quan điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách.

a) Lãnh đạo Cơ quan điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Kế toán trưởng làm việc theo chế độ chuyên trách về nghiệp vụ kế toán;

c) Các nhân viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

2. Chế độ hoạt động

- Hàng quý, tổ chức thông tin tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ, cho vay, tài trợ,... của Quỹ;

- Hàng năm, tham mưu cho Hội đồng quản lý định hướng về đối tượng, lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ của Quỹ để trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Thu thập, xử lý, chuẩn bị hồ sơ dự án phục vụ các kỳ họp của Hội đồng quản lý Qu;

- Tổng hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ đề xuất nhiệm vụ để Hội đồng khoa học và công nghệ tư vn.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng được tính vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ;

2. Các nội dung thu chi khác thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ do Giám đốc Quỹ phê duyệt.

Điều 9. Mối quan hệ công tác của Cơ quan điều hành Quỹ

1. Đối với Hội đồng quản lý Quỹ:

Cơ quan điều hành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản lý Quỹ về tổ chức và hoạt động; định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Hội đồng quản lý về tình hình hoạt động của Quỹ.

2. Đối với Ban Kiểm soát Quỹ:

- Cung cấp các hồ sơ, chứng từ, tài liệu cần thiết theo yêu cầu;

- Tiếp thu ý kiến, tham vấn cho Ban Kiểm soát Quỹ các vấn đề hoạt động của Quỹ theo chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ:

Cơ quan điều hành phi hp thực hiện quản lý và cấp phát kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Đối với các sở, ban, ngành và địa phương:

Cơ quan điều hành phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai các nhiệm vụ của Quỹ.

5. Quan hệ với tổ chức, công dân:

- Đối với tổ chức, cá nhân vay vốn của Quỹ, phải khiêm tốn, lịch sự, bình đng vì công việc chung, nghiêm cm cửa quyền, quan liêu, hách dịch, vụ lợi, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức và cá nhân vay vốn. Không được tiếp và giải quyết công việc liên quan vay vốn của Quỹ tại nhà riêng hoặc không đúng nơi quy định.

- Công việc liên quan đến vay vốn, trả vốn của tổ chức, cá nhân phải được nghiên cứu xử lý và giải quyết theo đúng thời hạn quy định; những việc cần có thời gian nghiên cứu phải thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân liên quan biết.

- Bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hin

1. Các thành viên Cơ quan điều hành Quỹ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, lãnh đạo Cơ quan điều hành tổng hợp, trình Hội đồng quản lý Qu xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2440/QĐ-HĐQLQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2440/QĐ-HĐQLQ

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330366