• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kiểm toán nội bộ

 

Quyết định 2442/QĐ-BTC năm 2015 sửa đổi Quyết định 2298/QĐ-BTC về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 2442/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2298/QĐ-BTC NGÀY 06/9/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN VAY NỢ, VIỆN TRỢ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 11-KL/BCSĐ ngày 05/02/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 3.1, khoản 3, Điều 4 như sau:

“3.1. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án cải tạo, sửa chữa của đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 7 như sau:

“1.4. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này)”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.2, khoản 2, Điều 7 như sau:

“2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính:

a. Quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C trong phạm vi đơn vị”.

4. Bổ sung nội dung mục 3.2, khoản 3, Điều 8 như sau:

“Riêng xe ô tô các loại, Thủ trưởng các Tổng cục được căn cứ vào kế hoạch, danh mục dự toán ngân sách mua sắm hàng năm đã được giao đquyết định cụ thể việc mua sắm tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về mua sắm tập trung”.

5. Bổ sung nội dung Điều 10 như sau:

Trường hợp các dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu có điều chỉnh hoặc có nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính thì các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này quyết định điều chỉnh hoặc giải quyết các nội dung phát sinh theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các đơn vị, tổ chức thuộc BTC;
- Các Cục: Thuế, Hải quan, DTNN khu vực và KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT BTC
(để đăng tải);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Điều 4. Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng:
...

3. Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ:

3.1. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính: Quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm C, các dự án cải tạo, sửa chữa. Trước khi quyết định đầu tư phải được Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) chấp thuận bằng văn bản về nguồn vốn đầu tư và phương án quy hoạch và kiến trúc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Về lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:
...

1.4. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính phê duyệt để cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Về lĩnh vực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin:
...

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:
...

2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính:

a. Bộ trưởng ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm C trong phạm vi đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Về thực hiện mua sắm tập trung:
...

3. Thủ trưởng các Tổng cục:
...

3.2. Quy định tổ chức thực hiện mua sắm tập trung trong Tổng cục phải đảm bảo nguyên tắc: Mua sắm tập trung tại Tổng cục đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua sắm, trang bị cho các đơn vị trực thuộc. Mua sắm tập trung tại cấp Cục đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua sắm, trang bị cho các đơn vị trong phạm vi của cấp Cục.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 874/QĐ-BTC ngày 06/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2442/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 19/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2442/QĐ-BTC năm 2015 sửa đổi Quyết định 2298/QĐ-BTC về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ.

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 3.1, khoản 3, Điều 4 như sau:

“3.1. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án cải tạo, sửa chữa của đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 7 như sau:

“1.4. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này)”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.2, khoản 2, Điều 7 như sau:

“2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính:

a. Quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C trong phạm vi đơn vị”.

4. Bổ sung nội dung mục 3.2, khoản 3, Điều 8 như sau:

“Riêng xe ô tô các loại, Thủ trưởng các Tổng cục được căn cứ vào kế hoạch, danh mục dự toán ngân sách mua sắm hàng năm đã được giao để quyết định cụ thể việc mua sắm tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về mua sắm tập trung”.

Từ khóa: Quyết định 2442/QĐ-BTC

3.091

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296223