• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 2442/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TẠI MỘT SỐ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 625/TTr-STC ngày 28 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể:

1. Đối với nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.745.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 4.596.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 4.000.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.445.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 265.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.176.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ:

+ Loại xe 16 chỗ: 320.000 đồng/ca.

+ Loại xe 29 chỗ: 437.000 đồng/ca.

+ Loại xe 29 chỗ chở thân nhân: 511.000 đồng/ca.

2. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Thuận Châu:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.800.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.350.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.400.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.450.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

3. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Mai Sơn:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.720.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.140.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.310.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.260.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

4. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Yên Châu:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.800.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.400.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.340.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.520.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

5. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Mộc Châu:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.820.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.400.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.440.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.480.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

6. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Mường La:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.930.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.650.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.500.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.570.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

7. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Quỳnh Nhai:

- Xây dựng mộ cát táng: 2.070.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 6.040.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.760.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.840.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

8. Đối với nghĩa trang nhân dân huyện Sông Mã:

- Xây dựng mộ cát táng: 1.940.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn cố định (chôn 1 lần): 5.730.000 đồng/mộ.

- Xây dựng mộ chôn để bốc: 3.610.000 đồng/mộ.

- Xây bao mộ chôn để bốc: 2.600.000 đồng/mộ.

- Đào huyệt mộ cát táng: 260.000 đồng/huyệt.

- Đào huyệt mộ mai táng: 1.120.000 đồng/huyệt.

- Cước xe tang lễ loại 16 chỗ: 500.000 đồng/ca.

Các hạng mục mộ cát táng, mộ chôn cố định, mộ chôn để bốc, xây bao mộ trên để bốc, chưa bao gồm chi phí ốp, lát (có phương án thiết kế mẫu kèm theo). Giá dịch vụ nghĩa trang trên là giá trước thuế.

Các dịch vụ khác: Dịch vụ chăm sóc mộ chí, dịch vụ xe vận chuyển thi hài đi hỏa táng tại các tỉnh, dịch vụ bốc mộ cải táng; dịch vụ phông bạt hương hoa và các vật dụng tang lễ, dịch vụ khác do các đội Quản lý đô thị tại các huyện và thành phố tự thống nhất thỏa thuận với các cá nhân, hộ gia đình khi có nhu cầu.

Điều 2. Đơn vị quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nghĩa trang có trách nhiệm niêm yết công khai, thông báo cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố Sơn La và thực hiện ký hợp đồng, tổ chức thu, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố, UBND các huyện, thành phố: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của đơn vị quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nghĩa trang; chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2016 và thay thế Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh quy định giá một số dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn thành phố Sơn La.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng đơn vị quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nghĩa trang và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Văn phòng UBND tỉnh (Lãnh đạo, Trưởng phòng Tổng hợp);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH; Tú 30 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2442/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 14/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2442/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332615