• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản

 

Quyết định 2445/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư đồi Thanh Danh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2445/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2445/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ ĐỒI THANH DANH, HUYỆN DI LINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 734/TTr-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư đồi Thanh Danh, huyện Di Linh; cụ thể như sau:

1. Về đơn giá:

Số TT

Ký hiệu lô đất

S
(lô)

Đơn giá (đồng/m2)

I

Đường s 1, đường số 2, đường số 3 (đường đi vào lò sy) và đường s 7 (đường lên Trường Võ Thị Sáu)

47

 

01

Từ lô số B2 đến lô số B10; từ lô số B13 đến lô số B20; từ lô số B23 đến lô số B25; lô số B27; từ lô số B30 đến lô số B35; từ lô số B38 đến lô số B45

35

1.386.000

02

Lô số B1; lô số B11 và lô số B12; lô số B21 và lô số B22; lô số B26; lô số B28 và lô số B29; lô số B36 và lô số B37; lô số 46 và lô số 47

12

1.455.000

II

Đường số 8

9

 

01

Lô số B54 và lô số B55

02

1.208.000

02

Từ lô số B56 đến lô số B63

07

1.150.000

2. Đơn giá phê duyệt nêu trên, thay thế đơn giá phê duyệt tại Phụ lục số 5, kèm theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Di Linh có trách nhiệm:

1. Căn cứ diện tích lô đất, đơn giá phê duyệt tại điều 1 Quyết định này xác định giá trị lô đất, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tchức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đăng ký và tham gia đấu giá; đồng thời tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành;

2. Quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

3. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên diện tích đất trúng đấu giá theo quy hoạch và các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Di Linh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2445/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2445/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330335