• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường và tính tiền giao đất tái định cư thực hiện dự án xây dựng vòng xoay cải tạo điểm đen khu vực nút giao thông đường vào cầu Đạ Tẻh và đường vào các xã Đạ Kho, xã Triệu Hải và xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 2447/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VÀ TÍNH TIỀN GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG VÒNG XOAY CẢI TẠO ĐIỂM ĐEN KHU VỰC NÚT GIAO THÔNG ĐƯỜNG VÀO CẦU ĐẠ TẺH VÀ ĐƯỜNG VÀO CÁC XÃ ĐẠ KHO, XÃ TRIỆU HẢI VÀ XÃ ĐẠ PAL, HUYỆN ĐẠ TẺH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất các trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 737/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường và tính tiền giao đất tái định cư thực hiện dự án xây dựng vòng xoay cải tạo điểm đen khu vực nút giao thông đường vào cầu Đạ Tẻh và đường vào các xã Đạ Kho, xã Triệu Hải và xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh; cụ thể như sau:

STT

Loi đất, v trí

Hệ số (lần)

1

Đất ở nông thôn - Đường ĐT 721 (từ đường vào Xưởng chế biến gỗ Doanh nghiệp Phước Tiến, thửa số 583(7) đến ngã ba Đài tưởng niệm)

2,44

2

Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1, nằm trong khu dân cư xã Đạ Kho

1,80

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, giá đất theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đạ Tẻh chỉ đạo các phòng, ban liên quan lập Phương án tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng vòng xoay cải tạo điểm đen khu vực nút giao thông đường vào cầu Đạ Tẻh và đường vào các xã Đạ Kho, xã Triệu Hải và xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, thực hiện phê duyệt để tổ chức công tác bồi thường và thu tiền đất của các đối tượng thuộc diện được bố trí tái định cư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2447/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2447/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330336