• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Công chứng

Văn bản pháp luật về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2018 về sửa đổi Thủ tục liên thông cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Quyết định 2455/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2018  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỦ TỤC LIÊN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1, SỐ 2 VÀ DỊCH VỤ DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai Nghị quyết số 102/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 134/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động từ 400.000,00đồng/ GPLĐ thành 600.000,00đồng/GPLĐ của Thủ tục liên thông cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng (ban hành tại Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh); Các nội dung khác của Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết, công khai mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận một cửa của đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung sửa đổi mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động (nêu trên) lên Phần mềm một cửa điện tử (Egov) của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm kinh doanh VNPT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trần Văn Vĩnh);
- Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Nội vụ, Sở Lao động thương binh và xã hội;
- Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai; Báo Lao động Đồng Nai;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trung tâm kinh doanh VNPT;
- Lưu: VT, HCC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2455/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 17/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2455/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392350